MAP.KG
Красная книга
1
29.01.2024 Автор: admin 660 0

КЫЗЫЛ КИТЕП: KGZ06 Сары-Челек биологиялык ар түрдүүлүктүн негизги аймагы

НБАларды белгилөө демилгесин көтөргөн түрлөр [жана НБАда бар, бирок глобалдык НБА критерийлерине жооп берери тастыкталбаган башка глобалдык коркунучта турган түрлөр]: Abies semenovii. Allium dodecadontum. Allium spathulatum. Allium viridiflorum, Androsace aflatunensis, Bunium sary-cheleki. Campanula eugeniae, Crataegus knorringiana, Crataegus tianschanica, Elisanthe fedtschenkoana. Exochorda tianschanica. Ferula czatkalensis. Ferula inciso-serrata, Hedysarum chaitocarpum, Hyalolaena intermedia, Leibnitzia knorringiana, Malus niedzwetzkyana, Malus sieversii, Onosma brevipilosa, Oxytropis fedtschenkoana, Oxytropis masarensis, Phlomoides urodonta, Pseudosedum ferganense, Saxifraga vvedenskyi, Scutellaria knorringiae, Scutellaria urticifolia, Scutellaria xanthoslphon, Seseli giganteum, Silene eviscosa, Silene fetissovii, Tanacetopsis ferganensis, Tulipa anadroma, [Panthera uncia].
Семёнов пихтасы (Abies semenovii)

Статусу: VU. Батыш Тянь-Шандын реликтик эндемиги. Декоративдик.

Сүрөттөмө: Биринчи чоңдуктагы дайыма жашыл дарак: бийиктиги 30 мге чейин жана көкүрөк бийиктигинде диаметри 1 мге чейин, жашоо узактыгы 300-350 жылга чейин. Таажысы кууш пирамидалуу, мамычалуу, шыпырылган же кол чатыр сымал. Узундугу 4 см ге жеткен ийнелер жалгыз, жалпак, сызыктуу, бир аз эки үстүңкү, түбү бир аз ийилген, үстү кочкул жашыл, ылдыйда эки кең ачык көк стоматикалык тилкелери бар, вегетативдик бутактарда түз же бир аз ийилген, генеративдик бутактарда - ийри, кенен жана катуу, ийнелер 15 жылга чейин жашайт. Конустар сүйрү-цилиндр сымал, узундугу 8-10 см, туурасы 3-4 см. Таразалар аздыр-көптүр кенен клина формасында, үстүнкү кыры акырын ийри. Алардан 1,5 эсе ашпаган кыска канаты менен уруктар.
Биологиянын өзгөчөлүктөрү. Мезофит, көлөкөгө чыдамдуу. Үрөн жана кыюу менен көбөйтүү. Карагай аралаштырылган плантацияларда үрөндүн жаңыланышы канааттандырарлык, жаңгак-кара ийне жалбырактуу плантацияларда начар. Таза карагайлуу токойлордо жаңылануу өтө сейрек кездешет. Алгачкы жылдары жай өсөт, 50 - 60 жылдан кийин мөмө бере баштайт.
Бөлүштүрүү жалпы жана өлкө боюнча. Батыш Тянь-Шань, Ат-Ойнок, Узун-Акмат жана Чаткал кырка тоо кыркаларынын капталдары, ошондой эле Таластын чакан аймагында (Беш-Таш дарыясынын капчыгайы) жана Суусамыр Ала-Тоосунда, Кызыл-Колдун, Чычкандын эң чыгыш капчыгайларында. .
Өсүү жерлери. Деңиз деңгээлинен 1300-2800 м бийиктикте кара ийне жалбырактуу токойлордун алкагы. м; негизинен түндүк жана түндүк-чыгыш экспозициясынын капталдарында, Шренк карагайы менен бирге. Төмөнкү чегинде жаңгак-кара ийне жалбырактуу токойлордо, ошондой эле тоо дарыяларынын өрөөндөрүндө бир катар дарактар жана бадалдар менен айкалышкан. 2000-2500 м абсолюттук бийиктиктердин чегинде пихта токойлорунун, орто тоолордун оптималдуу өнүгүү аянты.
Сан. Кыргыз Республикасында 3,7 миң га аянтта карагайлуу токойлор сакталып калган, акыркы 10 жылда плантациялардын аянты 0,5 миң га көбөйгөн, бирок анын таза плантациялары өтө сейрек кездешет.
Чектөөчү факторлор. Мурда системасыз кыюу. Токой өрттөрү, ашыкча жайлоо. микотикалык оору - канангиалдык рак.
Өстүү. Көптөгөн ботаникалык бакчаларда өстүрүлөт.
Коопсуздук чаралары көрүлүүдө. 1975-жылдан бери Кыргыз ССР Министрлер Советинин токтомуна ылайык республиканын аймагында коргоого алынган. СССРдин Кызыл китебине (1984), Кыргыз ССРинин Кызыл китебине (1985) кирген. Түр Сары-Челек биосфералык коругунда корголот.
Коргоо чаралары сунушталат. Түрлөр эң көп топтолгон жерлерде ботаникалык коруктарды уюштуруу.
Кызыктуу фактылар: Семеновдун пихтасын Кыргызстанда гана көрүүгө болот, ал жер шарынын башка эч бир жеринде өспөйт. Бул дарак укмуштуудай кооз, жыш жашыл ийнелери бар жана 30 м бийиктикке жетет.
Пихта негизинен тиктиги 30 градустан ашкан көлөкөлүү капталдарда жайгашкан, таштак топурактарда өсө алат, бирок жакшы нымдуулукту талап кылат. Кыргызстандын түштүгүндө Чаткал кырка тоолорунда Семёнов пихтасынын бүтүндөй токойлору сакталып калган. Көбүнчө карагай менен бирге өсөт. Пихта жогорку бааланат, сапаты боюнча карагайдан бир топ жогору. Бул жеңил, жумшак, бирок абдан бышык. Мындан тышкары, пихтадан жараларды айыктыруучу бальзам, ал эми ийнеден эфир майы жасалат, ал парфюмерия жана фармацевтика тармагында колдонулат.

Маалымат булагы: Кыргыз Республикасынын Кызыл китеби. 2-басылышы – Бишкек, 2007-жОн эки тишчелуу пияз (Allium dodecadontum)

Статусу: VU. Чаткал кырка тоосунун тар эндемик түрү.
Тукумдун ботаникалык сүрөттөлүшү:
Көп жылдык чөптүү пияз өсүмдүк, геофит, ксеромезофит. Пияздары бир, тегерек, диаметри 8-10 (12) мм, боз кагаз сымал кабыкчалары бар. Луковицалар жалгыз, жылмакай. Сабактын бийиктиги 60 - 80 см, диаметри 1,5 - 5 мм, кабыргалуу, түбү жалбырак кабыкчалары менен капталган. Жалбырактары 2, жалпак 2,5 - 6 мм туурасы, четтери орой.
Гүлдөө жарым шар сымал же дээрлик тегерек, жыш, көп гүлдүү. Цветоножкалар 1,5 - 2 см, түбү түксүз. Жылдыз сымал перианттын тепалары кызгылт-кызгылт көк түстө, ортоңку кабыргасы бир аз көрүнүктүү, ичке үч бурчтуу-ланцеттик, гүлдөөдөн кийин ийилген жана ийилген. Жиптери перианттан 1,5 эсе кыска, эки тиштүү, түбү кирпиктүү. Жумурткалары узун бутактуу, орой.
Биологиянын өзгөчөлүктөрү. V - VI-да гүлдөп, мөмө берет.
Тартуу жалпы өлкө боюнча. Чаткал кырка тоосу.
Өсүү жерлери. Ортоңку тоо зонасында бадалдардын жана токойлордун четтери.
Саны. Маалымат жок.
Чектөөчү факторлор. Адамдын чарбалык иштери: жазгы жайлоо, гүл терүү, пияздарды казуу.
Өстүү. Маалымат жок.
Коопсуздук чаралары бар. Сары-Челек коругунда корголот.
Сунушталган коопсуздук чаралары. Түрлөр эң көп топтолгон жерлерде ботаникалык коруктарды уюштуруу, популяциялардын абалына мониторинг жүргүзүү. Луковицаларды казууга жана мал жаюуга тыюу салуу.

Маалымат булагы: Кыргыз Республикасынын Кызыл китеби. 2-басылышы – Бишкек, 2007-ж
Сүрөт булагы: https://www.plantarium.ru/page/image/id/591914.htmlЖашыл гулдуу пияз (Allium viridiflorum)

Бул Кыргызстандагы жапайы пияздын өкүлдөрүнүн бири.
Кыргызстанда таралышы: Чаткал району. Субендемиялык.
Борбордук Азияда жалпы таралышы: Ав. Азия: Батыш Тянь-Шань (Чаткал, Фергана кырка тоолору). Борбордук Азия үчүн эндемикалык.
Экологиясы: шагылдуу, шалбаалуу капталдарда, токой-шалбаа тилкесинде, негизинен жаңгак токою, төмөнкү жана ортоңку тоо зоналарында бадалдуу аймактар, деңиз деңгээлинен 1200-2500 м бийиктикте. у. м Петрофилдүү өсүмдүк - конгломераттарда, шагыл таштарда, бекилген кыртыштарда жашайт. Орто Азиянын Тоолуу провинциясынын эки флористик аймагында – Чаткал жана Чыгыш Фергана аймактарында кездешет.
Биологиясынын өзгөчөлүктөрү: Май-июнь айларында гүлдөп, июнь-июль айларында мөмө берет.
Түрдүн ботаникалык сүрөттөлүшү: Көп жылдык. Пиязча жалгыз, дээрлик тегерек, диаметри 0,8-2 см, бийиктиги 0,8-1,2 см, сабагынын мойнуна чейин созулган боз, кабыкчалуу, морт кабыктары бар; сейрек узун жана аз лампалары менен. Сабагы түз, цилиндр сымал, жылмакай же орой 10-22 см бийиктикте, диаметри 1-1,5 мм. Алдынкы жалбырактары 1-2 см бийик, орой, бүчүрлөрдөн кийин бөлүнөт. Жалбырагы жалгыз, аба бөлүгүндө сабагын 4 см бийиктикке чейин курчап турат, үстүнөн 6-7 бөлүккө бөлүнгөн, жипче сымал, оюкчалуу, бийиктиги 13-14 см, диаметри 0,1 см, диаметри бир топ кыска. сабагы, четтери сейрек тиштүү. Капы туруктуу, ак өрмөктүү, педикелдерден кыйла кыска, 2-3 бөлүккө бөлүнгөн. Гүл гүлү жарым шар сымал, аз гүлдүү, борпоң, диаметри 6-9 см. Педикелдер түз, тиш сымал, дээрлик бирдей, бийиктиги 2-4 см, учтары союл сымал, түбүндө кашаа жок. Жылдыздуу перианттын тепалалары сызыктуу сүйрү, бийиктиги 3,5-4,5 мм, бирдей, сүйрү, сары-жашыл, ортоңку канаты бир аз көрүнгөн, гүлдөөдөн кийин ийри-буйру эмес. Бийиктиги 2,5-4 мм, тепалардан кыска, түбүндө периант менен биригип, бири-бирине өтө кыска 0,3 мм кошулган, шакекчеге ширетилген, түбү үч бурчтуу, жогорку субулатты, ички дээрлик Сыртынан 2 эсе кең, сары-жашыл. Антералар сүйрү, узундугу 1 мм, сары. Жумурткачасы тоголок, отургуч, үстү тегиз эмес. Мамыча кууш конус сымал, узундугу 2 мм. Капсула дээрлик тоголок, диаметри жана бийиктиги 5-6 мм, тепалардан бир аз узун, 3 урук.
Негизги коркунучтар: тар аймак, жайыт, кен казуу.
Коргоо чаралары: жайыттарды сарамжалдуу пайдаланууну уюштуруу (алар дагы көптөгөн жапайы пияздардын мекени), бул малдын сарамжалдуу жүктөмүнүн нормасын белгилөө, жайыттарда жаюунун туура башталышы жана аяктоо мөөнөттөрүн киргизүү жана аларды так сактоо. Сары-Челек коругунда мониторинг жүргүзүү үчүн мониторингдик участокторду түзүү зарыл.
Кызыктуу маалыматтар: Жапайы пиязга бул ат байыркы римдиктер тарабынан берилген Allium, түсү, көрүнүшү, бийиктиги жана гүлдөө узактыгы боюнча айырмаланган көп жылдык (кээде бир жылдык) өсүмдүктөрдүн көп сандаган тукуму.
Табигый шарттарда өсүмдүк Жакынкы Чыгышта, Азияда жана Европада кездешет. Латын тилинде allium сарымсак дегенди билдирет. Муну менен Римдин тургундары анын курчтугун, сарымсакты эске салган жыттуу жытын баса белгилегиси келген. Байыркы убакта, сыйкырдуу касиеттери ага таандык болгон. Мисалы, мисирликтер аны түбөлүктүүлүктүн символу деп эсептешкендиктен, саркофагдардын бетинде көбүнчө өсүмдүктүн сүрөтү түшүрүлгөн.
Бүгүнкү күндө алийдин жасалгалуулугу көбүрөөк бааланат. Ал башка гүлдөр менен бирге гүлзарларда өстүрүлөт, бирок кээ бир сортторун тамак жасоодо да колдонсо болот. Өсүмдүктүн пияздары да, жалбырактары да жегенге жарактуу.
Өсүмдүк сыртта өстүрүүгө ылайыктуу, ландшафт дизайнында, бирок жабык гүл катары, анын мүнөздүү ачуу жытын эске алуу менен, allium өтө сейрек колдонулат.

Маалымат булагы: Турдуматова Н.К. «РОД ЛУК (ALLIUM L.) В КЫРГЫЗСТАНЕ (ВОПРОСЫ СИСТЕМАТИКИ, ГЕОГРАФИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ)» Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук. Бишкек, 2022 г.
https://semenagavrish.ru/articles/allium--dekorativnyy-luk/
Сүрөт булагы: https://www.plantarium.ru/page/view/item/2248.htmlЛук чехольчатый (Allium spathulatum)

Борбордук Азияда жалпы таралышы: Кыргызстанда эндемик (Чаткал району).
Бул түр деңиз деңгээлинен 1600 метрден 1700 метрге чейинки бийиктиктеги токойлуу аймактарда, дарыя өрөөндөрүндө, сейрек өсүмдүктөрү бар күн тийген капталдарда, мисалы саваннада же аскалардын жанында кездешет. Ал кичинекей тактарда өсөт, бул эң ийгиликтүү багуу жетилген өсүмдүктөрдүн жанында пайда болгонун көрсөтүп турат. Адегенде ачылганда, Allium түркүмүнүн бул түрү сабагында өнүгүп жаткан адаттан тыш шпатель сымал бутактардан улам уникалдуу катары таанылган. Ал, кыязы, архаикалык мүнөздөмөлөргө ээ болгон жана өтө аз өкүл түрлөр тарабынан сакталып калган байыркы филогенетикалык линияга таандык.
Экологиясы: тик майда жана шагылдуу капталдарда, конгломераттарда, тоо этектериндеги таштак аймактарда, деңиз деңгээлинен 800–1200 м бийиктикте. у. м.
Биологиясынын өзгөчөлүктөрү: Май-июнь айларында гүлдөп, июнда мөмө берет.
Түрдүн биологиялык сүрөттөлүшү: Көп жылдык. Пиязчасы жумуртка сымал же тоголок, диаметри 5-10 мм, сырты кагаз сымал ичке кабыкчалары байкаларлык тамыры жок, пиязчалары жок. Сабагы 12-15 см бийиктикте, диаметри 0,1-0,2 см, цилиндр сымал, түз, жылмакай, оюкчалуу, түбү жылмакай жалбырак кабыкчалары менен курчалган. Жалбырактары, анын ичинде 2, жалбырактуу, диаметри 0,75 ммдей, жарым цилиндр сымал, оюкчалуу, аздыр-көптүр орой же дээрлик жылмакай, сабагынан узун. Капы кыска учтуу, гүл гүлүнөн 2-3 эсе кыска, кагаз сымал, күрөң тамырлуу ак, калган. Гүл гүлү тутам сымал, жарым шар сымал, кыйла бош, диаметри 3-4 см. Педикелдер салыштырмалуу жоон, жашыл, кызгылт көк түстө, бирдей, бийиктиги 1-1,5 см, учтары союл сымал, коюуланган. Периант коңгуроо сымал, үстүнкү эки-үчтөн кочкул кызгылт-кызгылт, түбү ак, ортосунда кочкул кызгылт көк тамырлуу. Тепалдар 6-7,0 мм бийиктикте, жумуртка сымал, сүйрү, дээрлик тегерек жана чокусуна карай бир аз гана кууш. Чачтын жипчелери тепаларга караганда кыска, бийиктиги 4 ммдей, ак, түбүндө тепал менен биригип, бири-бирине биригип, үстү жагынан кыскача биригип, ичкилери сыртынан 1,5-2 эсе кең, төрт бурчтуу. түбүндө капталдары менен тиштери бар негизги жиптен бир аз 1 мм узунураак, сырты конус сымал. Антералар узундугу 1 ммдей, сары. Энелик үч бурчтуу кеңейген, дээрлик тоголок, отургуч, туберкулездүү. Мамыча бийиктиги 2-3 мм, ак, конус-цилиндр сымал. Капсуласы жана уруктары белгисиз.
Чарбалык мааниси: Декоративдүү өсүмдүк.

Маалымат булагы: Турдуматова Н.К. «РОД ЛУК (ALLIUM L.) В КЫРГЫЗСТАНЕ (ВОПРОСЫ СИСТЕМАТИКИ, ГЕОГРАФИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ)» Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук. Бишкек, 2022 г.
https://www.vitaminov.net/rus-27600-676661586-herbs-24135.html
Сүрөт булагы: https://www.plantarium.ru/dat/plants/1/158/107158_a07d631d.jpg
https://www.plantarium.ru/page/view/item/47871.html
https://bluenanta.com/display/photos/296627/?family=Amaryllidaceae

Афлатунский проломниги (Androsace aflatunensis)

Түрдүн биологиялык сүрөттөлүшү:
Гүлдөр: желекчелердин саны 5; периант актиноморфтуу, жалбырактуу; өлчөмү 1 см чейин; гүл чатыр. Жалбырактардын сырткы белгилери: отурукташкан тиркеме; жалбырактары жөнөкөй; жылмакай чети; эч кандай бөлүнүү жок. Бүчүрлөрдүн ортосундагы айырмачылыктар: бүчүрдөгү жалбырактардын жайгашуусу кезектешип турат.
жемиштер: кургак капсула; кургак түрү.
Кызыктуу маалыматтар:
Проломиктин кээ бир түрлөрү дарылык касиеттери менен белгилүү. Жашылдандырууда алар гүлзарларда, жапайы өскөн бактарда, аскалуу бакчаларда жана миксбордерлерде, бакчанын жылаңач жерлерине же таштардын арасында жер жабуу катары колдонулат.

Маалымат булагы: Проломник // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.Сары-Челек буниуму (Bunium sary-cheleki)

Буниум (лат. Bunium)— чатырлар (Apiaceae) тукумундагы чөп өсүмдүктөрүнүн бир тукуму.
Түрдүн биологиялык сүрөттөлүшү: Көп жылдык жалаң чөп өсүмдүктөрү. Түйнөгү жумуртка сымал же тоголок, терең ичилген. Сабагы дээрлик түбүнөн бутактанат. Жалбырактары үч жолу сызыктуу сегменттерге бөлүнгөн, базалдык жалбырактары узун жалбырактуу. Ороочулар жана орогучтар туруксуз же жок.
Гүлдөрү стаминаттуу жана кош жыныстуу, актиноморфтуу, майда нурлуу татаал чатырчаларга чогулган. Чөйчөкчө тиштери көрүнбөйт. Желекчелери ак же бир аз кочкул, сырткы гүлдөрү бир аз чоңойгон, бети жүрөк сымал. Мөмөсү сызыктуу сүйрү, жумуртка сымал.
Кызыктуу маалыматтар:
Буниум тукуму - байыркы таттуу жана дарылык өсүмдүк, аны биринчи жолу байыркы грек окумуштуусу Диоскорид өзүнүн салыштырмалуу чоң жегенге жарамдуу тамырынан улам "жержаңгак" деп сүрөттөгөн.
Кургак жана тайыз жерлердеги көптөгөн өсүмдүктөр сыяктуу эле, буниумдар кургак мезгилдин катаал шарттарында аман калууга мүмкүндүк берген касиеттерди иштеп чыгышы керек болчу; алардын кичинекей өлчөмү жана тар боз-жашыл жалбырактарынын аздыгы өсүмдүк тарабынан нымдуулуктун бууланышын азайтууга жардам берет. Жашоонун негизги каражаты бунумдун жер астындагы бөлүктөрүндө катылган - өсүмдүктөрдүн тамырында азыктандыруучу заттарды камтыган майда тамырлар пайда болот, ошондуктан жазында буния жалбырактардын кичинекей розеткасын кайрадан жайып, жалбыракты пайда кылат. жемиш сабагы, андан кийин майда жыпар жыттуу уруктар өсөт.
Бунумдардын жана башка чатырлардын бир нече түрү биздин заманга чейинки эки миң жыл мурун эле Зирахе “зира” деген аталыш менен Борбордук Азияны мекендеген элдерге белгилүү болгон

Сүрөт булагы: https://www.plantarium.ru/page/image/id/93826.htmlЕвгения коңгуроо гүлү (Campanula eugeniae)

Статусу: аялуу көрүнүш (Vulnerable)
Кыскача сүрөттөмө. Көп жылдык, дээрлик жылаңач, бутактанган тамыры бар. Каудекстин бутактары жалбырак жалбырактарынын кыска калдыктары менен капталган, жалбырактардын борпоң розеткалары жана гүлдөгөн сабактары бар. Розетка бутактарынын жалбырактары 8-10 см узундукта, ланцеттүү, жалбырактары жалбырак сымал жалбырактардын жарымына барабар, дээрлик бүтүндөй же аралыкта жайгашкан жана так эмес тиштүү, түксүз. Сабагы 10-15 см бийик, бир, сейрек эки гүлдүү. Гүлдөрү тик же салбырап, узундугу 1,5 см. Чөйчөктүн бети конус сымал, тар сызыктуу тиштери бар, кууш коңгуроо сымал королладан бир аз кыскараак, тайыз курч үч бурчтуу бөлүкчөлөргө бөлүнгөн. Колонна ачык эмес. Куту кыска, тегерек, түбүндө тешиктери бар ачылат.
Фенология. Август айында гүлдөп, сентябрда мөмө берет.
Экология. Акиташ тектеринде, мрамор тектериндеги жаракаларда, 1800-2800 м бийиктикте субальп жана орто тоо тилкелеринде өсөт. ж. м Кыргызстанда таралышы. Талас, Фергана, Чаткал кыркалары.
Жалпы бөлүштүрүү. Эндемикалык. Батыш Тянь-Шандын эндемикалык түрлөрү.
Өстүрүү. Маалымат жок.
Мааниси. Декоративдүү өсүмдүк.
Кыргызстандагы коопсуздук. Кызыл китепке киргизилген (2007).

Маалымат булактары: Ли (1987). Лазков (2006), экспедиция маалыматтары. Лазков жана башкалар (2006), экспедициялык маалыматтар. Лазков Г.А., Умралина А.Р. Кыргызстандын эндемиктери жана сейрек кездешүүчү өсүмдүктөрүнүн түрлөрү (Атлас) - ФАО. Анкара, 2015Боярышник Кнорринг (Crataegus knorringiana) Долоно (Crataegus knorringiana)

Статусу: VU. Тар эндемикалык түрлөр.
Сүрөттөмө. Бийиктиги 5-6 метрге жеткен дарак. Жалбырактары тар эллиптикалык же жумуртка сымал, бир аз жалбырактуу. Мөмөлөрү сары, кичинекей, беш катуу ташы бар. өсүмдүк тритерпендерди камтыйт.
Биологиянын өзгөчөлүктөрү. IV-жылдын аягы-V башында гүлдөйт. Мөмөлөрү IX-жылы бышат. Вегетация X. Урук менен көбөйүү менен аяктайт.
Бөлүштүрүү жалпы жана өлкө боюнча. Кыргызстан: дарыя өрөөнү Чычкан, Чаткал, Фергана, Алай кырка тоолору.
Өсүү жерлери. Дарыя өрөөндөрүндөгү бак-дарактардын жана бадалдардын арасында, ылдыйкы жана ортоңку тоо тилкелериндеги таштуу жана майда топурактуу капталдарда.
Сан. Маанисиз. Жалгыз үлгүдө өсөт.
Чектөөчү факторлор. Өсүп жаткан аймактын экономикалык өнүгүүсү. Калк тарабынан күйүүчү майга пайдаланылат. Абдан начар калыбына келтирүү.
Өстүү. Маалымат жок
Коопсуздук чаралары көрүлүүдө. Кыргыз ССРинин Кызыл китебине киргизилген (1985).
Коргоо чаралары сунушталат. Тоскоул-Ата жана Кара-Алма токой чарбаларында калган бардык есумдуктерду мал кыюу-дан жана жаш есумдуктерду жоготуудан коргоо керек.

Сүрөт булагы: https://www.plantarium.ru/page/image/id/485737.html
Маалымат булагы: Кыргыз Республикасынын Кызыл китеби. 2-басылышы – Бишкек, 2007-ж

Тяньшань долоносу (Crataegus tianschanica)

Сүрөттөмө. Бийиктиги 5-6 метрге жеткен дарак.
Биологиянын өзгөчөлүктөрү. IV-жылдын аягы - V-жылдын башында гүлдөйт. Мөмөлөрү IX-жылы бышат. Вегетация мезгили X менен аяктайт. Көбөйүү урук менен болот.
Жайылтуу. Бул түрдүн мекени - Борбордук Азия.
Өсүү жерлери. Дарыя өрөөндөрүндөгү дарак жана бадал өсүмдүктөрүнүн арасында, тоонун төмөнкү жана ортоңку зоналарында таштак жана майда жер бетиндеги капталдарда.
Саны. Маанисиз. Жалгыз үлгүдө өсөт.
Чектөөчү факторлор. Өсүп жаткан аймактын экономикалык өнүгүүсү. Калк тарабынан күйүүчү майга пайдаланылат. Начар жаңыланган.
Өстүү. Маалымат жок
Коопсуздук чаралары бар. Жок.
Сунушталган коопсуздук чаралары. Сары-Челек коругунда жана анын айланасында калган есумдуктердун бардыгын кыркып алуудан жана жаш есумдуктерду мал жеп калуудан сактоо керек.
Кызыктуу маалыматтар: Долононун негизги компоненттеринин бири - урсул кислотасы. Ал сезгенүүнү басаңдатат, рактын алдын алат, кан тамырларды кеңейтет, коллагендин өндүрүшүн стимулдайт, бул организмдин табигый жашаруусуна чоң таасирин тийгизет.
Долононун организмге тийгизген таасиринин диапазону абдан кеңири. Ал кан айланууну жакшыртат, неврологиялык оорулар менен күрөшөт, шакый, баш айлануу, уйку көйгөйлөрү, нерв ооруларына жардам берет. Долоно жүрөк ооруларына каршы мыкты алдын алуу болуп саналат.
Мындан тышкары, бул өсүмдүктүн жемиштери сезгенүүгө каршы, микробго каршы, гепатопротектордук, холеретикалык, антивирустук жана антиоксидант таасири бар.

Гербарийдин сүрөт булагы: https://plant.depo.msu.ru/open/public/item/MW0839573Федченко смолёвкасы (Elisanthe fedtschenkoana)

Кыскача сүрөттөмө. Көп жылдык, түтүкчөлүү, узун сегменттелген бездүү эмес түкчөлөрү бар, үстүнкү бөлүгүндө бездүү түкчөлөр аралашкан. Тамыры жоон, чамгыр сымал. Сабагы 80-100 (150) см бийиктикте, түбүнөн көтөрүлүп, гүл гүлдөрүндө бутактанат. Узундугу 5-7 мм, ланцеттүү, чөптүү. Цветоножкалардын узундугу 5-25 мм. Чөйчөкчө (14) узундугу 16-18 (20) мм, туурасы 5-6 мм, тар коңгуроо сымал, мөмө бергенде шишип, жазы коңгуроо сымал, 10 бир аз көрүнгөн тамыры бар. 13-18 мм узундугу желекчелери. Колонкалар жылаңач. Капсула узундугу 8-10 мм, туурасы 7-9 мм, жумуртка формасында. Карпофордун узундугу 5-7 мм, түтүктүү. Уруктары диаметри 1,2-1,5 мм, тегеректелген, бөйрөк сымал, күрөң.
Фенология. Июнь-август айларында гүлдөп, июль-августта мөмө берет.
Экология. Жазы жалбырактуу (жаңгак) токойлордун тилкесинде өсөт, 1500-2500 м а.с.л. у. м.
Кыргызстанда таралышы. Чаткал жана Фергана кыркалары.
Жалпы бөлүштүрүү. Эндемикалык.
Өстүү. Маалымат жок.
Мааниси. Декоративдүү өсүмдүк.
Кыргызстандагы коопсуздук. Коопсуздук чаралары көрүлгөн жок.

Маалымат жана сүрөттөр булактары: Лазков Г.А., Умралина А.Р. Кыргызстандын эндемиктери жана сейрек кездешүүчү өсүмдүктөрүнүн түрлөрү (Атлас) – ФАО. Анкара, 2015Тянь-шань экзохордасы (Exochorda tianschanica)

Башка аттар: Тяньшань струноплодниги.
Райондоштуруу: Орто Азия жана Казакстан, Батыш Тянь-Шань.
Коруктарда корголуучу өтө сейрек кездешүүчү түр.
Түрдүн ботаникалык сүрөттөлүшү:
Бул бардык экзохорддордун эң кооз бадалдары. Анын эң узун гүл щеткасы бар, анын үстүндө 15-18 кичинекей ак гүл бар. Бул Rosaceae үй-бүлөсүнө таандык көп жылдык кооз гүлдүү бадал. Аты-жөнү: грек тилинен "exo" - тышкы; 'chorde' - жип, аккорд; плацентаны каптаган жипчелер үчүн.
Экзохорда кургакчылыкка чыдамдуу өсүмдүк. Бирок анын кышка чыдамдуулугу төмөн. Бүчүрлөр кышка чейин бышат, бирок аяздуу кышында бутактар кар катмарынын деңгээлине чейин тоңуп калышы мүмкүн, бул гүлдөөнү кечеңдетет.

Маалымат булагы: https://vybor-spb.ru/ekzohorda/
Сүрөт булагы: https://www.plantarium.ru/page/image/id/82488.htmlЧаткал феруласы (czatkalensis)

Башка аттар:Ferula czatkalensis Pimenov-Lazkov.
Үй-бүлө: Apiaceae
Райондоштуруу: Орто Азия жана Казакстан, Батыш Тянь-Шань жана Каратау, Чаткал кырка тоолору (Кыргызстан).
Кыскача сүрөттөмө. Бийиктиги 40-70 см, тамыры калыңдабаган жана үч үч ширелүү жалбырактуу көп жылдык монокарптуу өсүмдүк. Сабактын жалбырактары кыскартылган же үч бурчтуу кабыкчага чейин кыскарган. Кошумча бутактары менен сабагы. Диаметри 5 см ге жеткен кол чатырлар, 5-6 кыска түтүктүү, дээрлик бирдей нурлары бар, жалбырагы жок. Чатырчалар 7-10 гүлдүү, кыска түктүү нурлары жана 7-9 жалбырактары бар, мөмөлөрү менен сакталган. Желекчелери жумуртка сымал, сыягы саргыч, арткы жагында түкчөлүү. Мөмөсү сүйрү, каптал жана жип сымал арткы кабыргалары тар канат сымал, күрөң, түксүз.
Фенология. Июнда гүлдөп, июлда мөмө берет.
Экология. Түрдүү кыртыштарда, деңиз деңгээлинен 1200-1500 м бийиктикте. у. м Кыргызстанда таралышы. Чаткал кырка тоосу.
Жалпы бөлүштүрүү. Эндемикалык.
Өстүү. Маалымат жок.
Мааниси. Сейрек кездешүүчү түр.
Кыргызстандагы коопсуздук. Коопсуздук чаралары көрүлгөн жок.
Кызыктуу далилдер: Кээ бир ферула түрлөрү өндүргөн галбан деп аталган жабышчаак, жыпар жыттуу резинкалар тамак жасоодо жана медицинада кеңири колдонулат. Сасыган ферула кеңири белгилүү, анын сүттүү ширесинен татымал асафоетида алынат.
Атактуу уламыштардын бири asafoetida менен байланышкан. Латын тилинен которгондо asafoetida "ферула" сыяктуу угулат, бул "алып жүрүүчү" дегенди билдирет. Бул аталыш, уламыш боюнча, бул өсүмдүктүн толук сабагында Прометей адамдарга от бергендигине байланыштуу. Башка версия боюнча, тарыхка чейинки адам отту бир жерден экинчи жерге өткөрүү үчүн asafoetida колдонгондуктан, "ферула" деген аталыш пайда болгон.
Байыркы Римде asafoetida назик тамактарды даамдоо үчүн колдонулган карагай жаңгагы менен бирге контейнерлерде сатылган. Бул татымал аны Англияга алып келген римдик легионерлердин аркасында кеңири тараган. Ал жерде 18-кылымга чейин өстүрүлгөн. Анын популярдуулугунун өсүшү 19-кылымдын ортосуна туура келет - бул мезгилде Германияда өзгөчө сүйүүгө ээ болгон, ал көптөгөн улуттук тамактарга кошулган.
1971 жылдын басында Казак ССР Гылым академиясынын экспедициясы Иле Алатауында асафоэтиданын улкен калындарын ашты. Учурда алардын бир кыйла бөлүгү 1989-91-жылдардагы полициянын аракеттеринин натыйжасында жапайычылык менен жок кылынган. сейрек кездешүүчү asafoetida өсүмдүктүн баңги заттарга эч кандай тиешеси жок экендигине карабастан, «жапайы баңги көчөттөрү» менен күрөшүү кампаниясы.
Бүгүнкү күндө asafoetida азиялык татымал болуп эсептелет, айрыкча сарымсак жебеген өлкөлөрдө - Персияда жана Индияда жогору бааланат.

Маалымат булактары. Лазков жана башкалар (2006), экспедициялык маалыматтар. Лазков Г.А., Умралина А.Р. Кыргызстандын эндемиктери жана сейрек кездешүүчү өсүмдүктөрүнүн түрлөрү (Атлас) – ФАО. Анкара, 2015Ферула надрезанно-зубчатая (Ferula inciso-serrata)

Тукуму: Ferula < үй-бүлөсү: Celeryaceae < тартиби: Araliaceae < классы: Эки үлүлдүү < бөлүмү: Гүлдүү.
Райондоштуруу: Орто Азия жана Казакстан, Батыш Тянь-Шань.
Түрдүн ботаникалык мүнөздөмөсү: чөптүү өсүмдүк, эфемероид, розетка.
Гүлдөр: өлчөмү 1 см чейин; периант актиноморфтук; желекчелердин саны 5; гүл чатыр.
Жалбырактардын сырткы белгилери: жалбырак - татаал; бөлүү - перистый; татаалдыктагы буйруктар - 2ден ашык; тиркеме – черешок менен.
Бүчүрлөрүнүн айырмачылыгы: бутактары тик; Бүчүрдөгү жалбырактардын жайгашуусу үзгүлтүксүз. жемиштер: кургак түрү; кургак оору.

Маалымат булактары: https://openfito.ru/vids/vid/37047
Сүрөт булагы: https://www.plantarium.ru/page/image/id/92937.htmlМөмөсу туктуу тыйынчанак (Hedysarum chaitocarpum)

Статусу: EN. Жаңгак-мөмө токойлорунда кездешүүчү реликт эндемик түр.
Түрдүн ботаникалык сүрөттөлүшү. Бийиктиги 60 см ге жеткен көп жылдык, жылаңач сабагы жана биригип кеткен чөптүү өсүмдүк. Жалбырактары 3-8 жуптуу, сүйрү же эллипс сымал, узундугу 45 ммге чейин, туурасы 22 ммге чейин. Гүлдөө 20-30 гүлдөн турган жыш кисть. Чөйчөкчөсү гүл гүлүнө караганда бир топ кыска, гүлдүн узундугу 22 ммге чейин, кызгылт- сирень түсү, буурчагы 3-5 сегменттүү. Мөмөнүн бети туурасынан кеткен кабыргалуу, кыска, ичке түкчөлөр менен капталган. Мөмө-жемиштердеги сөөктөрү өнүкпөгөн өсүмдүк бар.
Биологиянын өзгөчөлүктөрү. Гүлдөр VI, мөмөлөрү VII-VIII. Уруктар менен көбөйөт.
Тартуу жалпы өлкө боюнча. Чаткал, Узун-Ахмат, Фергана жана Алай кырка тоолору (Ачинский, Гава токой чарбасы, Сары-Челек коругу, Кара-Шоро дарыясынын бассейни, Арсланбабдагы шаркыратманын жанында)
Өсүү шарттары. Жаңгак жана башка жазы жалбырактуу токойлор, бадалдар, бийик чөптүү шалбаалар субальп зонасына чейин созулат.
Саны. Бул топтордо өтө сейрек кездешет, көпчүлүк учурда - жалгыз. Ал бир кезде кеңири тараган.
Чектөөчү факторлор. Токойлорго жана чөп чабууга жалпысынан антропогендик таасир. Өстүү. Маалымат жок.
Коопсуздук чаралары бар. Атайын коргоо чаралары иштелип чыга элек жана Кыргыз ССРинин Кызыл китебине киргизилген.
Сунушталган коопсуздук чаралары. Калкты санап, жашоо чөйрөсүн тактоо, калк эң көп топтолгон жерлерде ботаникалык коруктарды уюштуруу. Маданиятка киришүү.

Маалымат булагы: https://open.kg/about-kyrgyzstan/nature/red-book/fungi-and-higher-plants/31789-kopeechnik-schetinoplodnyy-memesu-tuktuu-tyyynchanak-chaeto-fruited-sweet-broom. html
Сүрөт булагы: https://www.plantarium.ru/page/image/id/121563.html

Орто бойлуу гиалолена (Hyalolaena intermedia)

Статусу: VU. Эндемикалык. Кыргызстанда өсүүчү үч түрдүн бири.

Жалпы сүрөттөмө: Көп жылдык монокарптык өсүмдүк. Тамырлары бир аз коюуланып, жип сымал, бутактанган. Сабагы жалгыз, көп жолу бутактанат. Базалдык жалбырактары контуру ланцеттик, узундугу 4-6 смге чейин, ланцеттик, учтуу учтуу; тар жана узун терминалдык лоб менен орто сабагы жалбырактары; үстүнкүлөрү ланцеттей курч кын формасында. 6-11 кол чатырлар 5-8 ланцеттик, ак жээктүү, четинде кыска орой жалбырактары бар; чатырлар 11–18 гүлдүү, 7-10 жалбырактан турат. желекчелери ак. Мөмөлөрү кочкул күрөң, сүйрү же сүйрү-сузун.
Биологиянын өзгөчөлүктөрү. V-VI-да гүлдөп, VI-VII-де мөмө берет.
Тартуу жалпы өлкө боюнча. кырка тоолору: Чаткал, Фергана; Нарын суусунун алабы, Бекечал суусунун өрөөнү.
Өсүү жерлери. Гипс акиташтары.
Сан. Жалгыз популяцияларда кездешет.
Чектөөчү факторлор. так эмес.
Өстүү. Маалымат жок.
Учурдагы коргоо чаралары: Беш-Арал коругунун чегинде табылган.
Сунуш кылынган сактоо чаралары: Түрлөрдүн жашаган жерлерин сактоо.
Маалымат жана сүрөттөр булагы: Кыргыз Республикасынын Кызыл китеби. 2-басылышы – Бишкек, 2007-жЛейбниция Кнорринг (Leibnitzia knorringiana)

Лейбниция ( лат. Leibnitzia ) — астеркилер тукумунун Mutisieae уруусуна кирген көп жылдык гүлдүү өсүмдүктөрдүн бир тукуму. 8ге жакын түрүн камтыйт. Тукумдун ботаникалык сүрөттөлүшү: Уруусунун өкүлдөрү - көп жылдык чөп өсүмдүктөрү. Жалбырактар базалдык розеткага чогултулат, жөнөкөй же пиннативдүү кесилген. Жазгы гүлдөр-камыш жана орто гүлдөр менен себет. Камыш гүлдөрү пистиляттуу, орто гүлдөрү эки жыныстуу, кыска пистильдүү, эриндери болжол менен узундугу бирдей. Камыш гүлү жок күзгү корзиналар, ортоңку гүлдөрү майда, эки эриндүү. Үстүнкү эрин кууш бөлүкчөлөргө бөлүнөт, астыңкы эринде үч байкалбаган тиштери бар.
Мөмөлөрү шпиндель сымал, жалпак, түктүү, көзгө көрүнөрлүк, жоголбогон түктүү.
Евразиянын аймагында эки түрү белгилүү - стаменсиз лейбниция жана норринг лейбницасы.
Кызыктуу маалыматар: Лейбниц тукумун Александр Кассини немис философу жана окумуштуусу Готфрид Вильгельм Лейбництин (1646-1716) урматына математикалык логика менен комбинаториканын жаратуучусу деп атаган. Leibnizia astamenia абдан баалуу дарылык касиеттерге ээ. Анын чөпүнүн негизинде даярдалган тундурманы дем алуу органдарынын ар кандай оорулары үчүн жумшартуучу каражат катары колдонуу сунушталат, ошондой эле ачуу катары колдонулат.

Сүрөт булагы: https://www.plantarium.ru/page/view/item/22259.htmlНедзвецкий алмасы (Malus niedzwetzkyana)

Статусу: VU. Өтө сейрек кездешүүчү, эндемикалык, жоголуп бара жаткан түр, саны аз. тандоо үчүн баалуу түрлөрү.
Сүрөттөлүшү. Табиятта 4-7 м бийиктикке жеткен дарактар. Көп жылдык бутактарынын кабыгы кызыл-күрөң, бир жылдык бутактары кочкул кочкул. Жалбырактары жыш, кочкул жашыл, узундугу 7-10 см, кызгылт түстө. Гүлдөр ачык кызгылт көк, диаметри 3-5 см. Мөмөлөрү орто, тоголок, эти кызгылт-кызыл түстө.
Уруктар малина түсү менен кара күрөң болуп саналат. Чаткал кырка тоолорунан келген өсүмдүктөрдө мөмөнүн кабыгы жарым-жартылай тыбыт.
Биологиянын өзгөчөлүктөрү. Уруктары жана тамыр бутактары менен көбөйөт. Жалбырактар III декадада ачылат. IV-жылдын аягы - V-жылдын башында гүлдөп, VIII-IX-жылы мөмө берет. Өсүмдүк X-жылдын биринчи декадасында аяктайт. Кышка абдан чыдамдуу.
Бөлүштүрүү жалпы жана өлкө боюнча. Батыш Тянь-Шань (Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстан), Батыш Кытай (Синьцзян). Машат тоосунан (Сырдарыя Каратау кырка тоосунан) сүрөттөлгөн. Кыргызстанда Чаткал, Узун-Ахмат жана Фергана (түштүк-чыгыш бөлүгү) кырка тоолору.
Өсүү жерлери. Казакстанда «Кульджинка» деген ат менен кеңири өстүрүлөт. Жапайы өсүмдүктөр Ташкенттин, Алма-Атанын, Душанбенин, Москванын ботаникалык бакчаларында өстүрүлөт. Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Ботаникалык багында 22 жашында бийиктиги 7 метрге жеткен.
Коопсуздук чаралары көрүлүүдө. Кыргыз ССРинин Кызыл китебине киргизилген (1985).
Коргоо чаралары сунушталат. Афлатун, Кара-Суу дарыяларынын капчыгайларында, Ак-Терек-Гава тилкесинде, дарыянын капчыгайында өскөн өсүмдүктөр. Кара-Алма, катталуу. Түрдүн жапайы плантацияларында чогултулган үрөндөрдүн генетикалык отургузуу материалын өстүрүү үчүн питомник уюштуруу.
Кызыктуу маалыматтар: Недзвецкий алмасы ботаник Недзвецкийдин урматына аталган. Ал дарактын мөмөлөрүн доктор Дикке тартуулаган, ал бул түрдү жогоруда айтылган ат менен өстүрүүгө киргизген. Дарак жөнөкөй, кооздук, кенен көтөрүлгөн таажы менен орточо 6 м чейин өсөт. Суукка туруктуулугу жогору. Недзвецкий алмасынын көрүнүшү ооруларга чыдамдуу.
Декоративдик көрүнүш катары колдонуу: Недзвецкий алмасы (Malus niedzwetzkyana) бай кочкул кызгылт гүл деп эсептелген эң сүйкүмдүү декоративдүү алма дарагынын түрлөрүнүн бири. Тегерек же чатыр түрүндөгү таажы бар, ал эми бийиктиги 5 метрден 8 метрге чейин жетет. Бутактары жылмакай, жаш кезинде кызгылт-күрөң, кийинчерээк сирень-күрөң түскө айланат. Жаш жалбырактары кызгылт көк түскө ээ, андан кийин алар гүлдөп, бай изумруд болуп, негизги түс жалбырактарында гана калат. Өсүмдүк абдан кооз жана өзгөчө саркеч гүлдөп, пайда болгон гүлдөрдүн түсүн бай кызгылт көктөн назик кызгылт түскө өзгөртөт. Гүлдөр абдан жыпар жыттуу. Алма дарагынын мөмөлөрү кочкул кызыл жана кичинекей, алчадан бир аз чоңураак, диаметри 2 см ашпайт. Алар салттуу токой жапайы алма дарагынан даамы боюнча бир аз айырмаланат - алар да ширелүү жана кычкыл. Үшүктүн башталышы менен алма түшпөй, бир топ даамдуу болуп калат, анын үстүнө түсү кызгылт көккө өзгөрөт. Алма дарагы орто эсеп менен 60 жылга чейин мөмө берет.
Недзвецкий алмасы жыл бою кооздукка ээ. Май айынын орто ченинде, гүлдөө учурунда, ал ачык кызгылт гүлдөр менен капталган жана назик жыт менен бүт бакчаны толтурат.
Жайында кичинекей, оюнчук сыяктуу, кызыл алмалар пайда болуп, жалбырактары карарып калат. Күзүндө жалбырактардын түсү оттуу кочкул кызыл болуп өзгөрөт. Ал эми кышында бул уникалдуу дарактын ийилчээк бутактарынан гирляндалар сыяктуу терилип, ансыз деле кызгылт көк алмалар түшөт. Недзвецкий алмасы бардык сезондук кооздук эффектинен тышкары, илдеттерге жана зыянкечтерге туруктуу. Бул гүлдөгөн акцент сыяктуу түстүү композицияларда жакшы көрүнөт. Аллея отургузууга жана газондо тасма курт катары ылайыктуу. Шаарды көрктөндүрүү үчүн ылайыктуу, кыймылы көп аймактардан тышкары.

Маалымат булагы: Кыргыз Республикасынын Кызыл китеби. 2-басылышы – Бишкек, 2007-жСиверс алмасы (Malus sieversii)

Статусу: LC категориясы. Орто Азиянын тоолуу полиморфтуу түрү, генофонддун баалуу элементи, токой түзүүчү жана мөмө-жемиш түрүнүн майда түрлөрүнүн бири [61, 21 ж.б.]. Эл аралык Кызыл китепке кирген Кыргызстандагы флоранын жалгыз түрү (IUCN RLTS, VU B1+2c категориясы).
Сүрөттөлүшү. Бийиктиги 3-5 мге жеткен дарактар, таажысы компакттуу. Бутактары кызыл-күрөң кабыгы бар, же боз, пилингдүү. Жалбырактары жыш жана ичке, узундугу 10 смге чейин. Гүлдөрү 2-5 гүлдөө, ачык кызгылт, диаметри 5,5-6,0 см. Алма 2-3, жалпак-тоголок, диаметри 3-7 см, жашыл же саргыч, көбүнчө кызгылт көк. таттуу-кычкыл, кургак.
Биологиянын өзгөчөлүктөрү. IV-жылдын аягы - V-жылдын башында гүлдөп, VII-IX-жылы мөмө берет. Уруктары жана тамыр бутактары менен көбөйөт. Түр көбүнчө жапыз өсөт, бирок кышка чыдамдуу жана салыштырмалуу жөнөкөй [61, 55 ж.б.].
Бөлүштүрүү жалпы жана өлкө боюнча. Борбордук Азиянын тоолору (Кыргызстан, Түштүк Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан), Түндүк Афганистан, Шинжаң жана Тарбагатай кырка тоолору. Кыргызстанда - Кыргыз тоо кыркалары (түндүк капталында), Талас (батыш), Суусамыр-Тоо (түштүк капталында), Кавак-Тоо, Чаткал, Узун-Ахмат, Атойнок, Фергана, Чаткал, Кичи жана Чоң-Кемин сууларынын бассейндери; Алайда Турук жана Түркстан кыркаларынан башкасы жок.
Өсүү жерлери. Кара токой тилкесинде, капчыгайлардын түбүндө жана капталдарында, 900дөн (көбүнчө Кыргызстанда 1200дөн) 2400 м ге чейинки бийиктикте. ж. м.
Саны. Токойлордо дарактар өз алдынча да, салыштырмалуу чоң топтордо да, Кыргызстандын аймагындагы түрлөрдүн дээрлик бүткүл ареалында кездешет. Республиканын токой чарба органдарынын карамагындагы алма токойлорунун аянттары, аларда Сиверс алмасы негизги түрү болуп саналат, 2000-жылдагы эсеп боюнча 16,7 миң гектарга жакын аянтты ээлейт.
Чектөөчү факторлор. Чарбалык иш, малды ашыкча жаюу. Бир катар өскөн жерлерде бак-дарактар отун үчүн кыйылып, мезгил-мезгили менен зыяндуу курт-кумурскалардан катуу жабыркап турушат.
Өстүүрүү. Орто Азияда жана мурдагы СССР өлкөлөрүндө (түндүгүндө Москва жана Калининградга чейин) кеңири өстүрүлөт, Кыргызстанда кээде жергиликтүү тургундар тарабынан короо-сарайларда өстүрүлөт. Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Ботаникалык багында 1953-жылдан бери уругунан өстүрүлүп, 8 жашынан баштап мөмө бере баштаган.
Коопсуздук чаралары көрүлүүдө. Түр 1994-жылы IUCN RLTSке глобалдык аялуу катары, ал эми 1981-жылы саны азайып бараткан катары Казакстандын Кызыл китебине киргизилген. Бир катар жашоо чөйрөлөрү Батыш Тянь-Шандын корголуучу аймактарында (Кыргызстанда - Падыша-Ата, Сары-Челек жана Беш-Арал коруктарында, ошондой эле Дашман, Узун-Ахмат, Иирисуй ж.б. коруктарда) жайгашкан).
Коргоо чаралары сунушталат. Четки популяцияларды (Суусамыр-Тоо, Кавак-Тоо, Алай тоо кыркаларында) көзөмөлгө алуу, бак-дарактарды жок кылгандыгы үчүн айып пулдун өлчөмүн көбөйтүү, МБКнын коргоосунда турган объектилер катары.

Маалымат булагы: Кыргыз Республикасынын Кызыл китеби. 2-басылышы – Бишкек, 2007-жОносма коротковолосистая (Onosma brevipilosa)

Тукуму: Onosma < үй-бүлөсү: Borageaceae < тартиби: Borageaceae < классы: Эки үлүлдүү < бөлүмү: Гүлдүү.
Түрдүн ботаникалык сүрөттөлүшү: Тиричилик формасы 40 см бийиктикке жеткен бутак.Тамыр системасынын түзүлүшү мүнөздүү, негизги тамыр системасы менен көрсөтүлөт, негизги тамырдын үстүнкү бөлүгүндө өлгөндөрдүн калдыктары менен капталган бутактуу каудекс пайда болот. жалбырактары, бул көп жылдык чөптүү тамыр тамырларда өсүү тартибин жаңыртуу бүчүрлөрүнүн төмөнкү көп жылдык бөлүктөрүнүн жыйындысы.
Бүчүр узун, тик. Бүчүрлөрдүн ортосундагы айырмачылыктар: бүчүрдөгү жалбырактардын жайгашуусу кезектешип турат.
Жалбырактардын тизилиши үзгүлтүксүз. жалбырак жөнөкөй, отургуч; бөлүү жок; тиркеме – черешок менен; чети жылмакай.
Гүлдөө - апикалдуу. Гүлдөрү: периант актиноморфтуу, жалбырактуу; желекчелердин саны 5; гүлдөө - тармал Сабактын мүнөздүү түктүүлүгү бар. Жемиштер: кургак түрү; кургак жаңгак.

Маалымат булагы: https://openfito.ru/vids/vid/46754
Сүрөт булагы: https://www.plantarium.ru/page/image/id/112365.htmОстролодочник Федченко (Oxytropis fedtschenkoana)

Остролодочник ботаника адабиятында Oxytropis деген ат менен да тапса болот. Флоранын бул өкүлү Faboideae түркүмүнө кирет.
Түрдүн ботаникалык сүрөттөлүшү:
Чөптүү өсүмдүк, жашоо формасы - розетка.
Гүлдөрү: периант зигоморфтук; желекчелердин саны 5; гүлдөө - кисть.
Жалбырактардын сырткы белгилери: узун форма; бөлүү- перистый болуп саналат; татаалдыктагы буйруктар 1; тиркеме – черешок менен; бөлүү жок; жылмакай чети; жалбырактары татаал; стипул же сурнай тиркемелери; сүйрү же эллиптикалык форма.
Бүчүрлөрдүн ортосундагы айырмачылыктар: бүчүрдөгү жалбырактардын жайгашуусу кезектешип турат.
Жемиштер: кургак түрү; кургак буурчак же боб; күрөң түстөр менен түс.
Кызыктуу маалыматтар: Монголиянын элдик медицинасында табыптар чөптөн күйдүргүдөн айыктыруучу дары даярдашкан. Өсүмдүктү колдонуу өзгөчө этияттыкты талап кылат, анткени бул өсүмдүктүн буусу же кайнатмасы баш айланууга жана уйкучулукка алып келиши мүмкүн. Бирок расмий медицинада остракизм колдонулбайт жана ал фармакопеялык тизмеге кирбейт. Өсүмдүк уулуу болгондуктан, флоранын бул өкүлүнүн негизинде дары-дармектерди колдонууга бир катар каршы көрсөтмөлөр да бар.

Маалымат булактары: https://openfito.ru/vids/vid/47387
https://tutknow.ru/garden_and_orchard/14410-ostrolodochnik-sovety-po-posadke-i-uhodu-v-otkrytom-grunte-i-ego-primenenie.html - ландшафттык дизайнында колдонуу
Сүрөт булагы: https://www.plantarium.ru/page/view/item/26291.html

Остролодочник мазарный (Oxytropis masarensis)

Остролодочник - ботаника адабиятында Oxytropis деген ат менен да тапса болот. Флоранын бул өкүлү Faboideae түркүмүнө кирет.
Түрдүн ботаникалык сүрөттөлүшү:
Чөптүү өсүмдүк, жашоо формасы - розетка.
Гүлдөрү: периант зигоморфтук; желекчелердин саны 5; гүлдөө - кисть.
Жалбырактардын тышкы белгилери: формасы - узун; бөлүү - перистый; татаалдык тартиби - 1; тиркеме – черешок менен; бөлүм - жок; чети - жылмакай; жалбырактары - татаал; тиркемелер - стипулдар же сурнайлар; формасы - сүйрү же эллиптикалык.
Бүчүрлөрдөгү айырмачылыктар: бутактагы жалбырактардын жайгашуусу үзгүлтүксүз.
жемиштер: кургак түрү; кургак буурчак же боб; күрөң түстөр менен түс.
Кызыктуу маалыматтар: Остролодка - дарылык касиеттери элдик медицинада илгертен эле белгилүү болгон көп жылдык өсүмдүк. Негизинен, андан даярдалган кайнатма невроздор жана неврастения үчүн колдонулат, ошондой эле вегетативдик-кан тамыр дистониясынын көрүнүштөрүн жок кылуу үчүн. Ал күчтүү тынчтандыруучу жана наркотикалык таасирге ээ, ошондой эле жарааттарды айыктырат, микробдорго жана сезгенүүгө каршы турууга, денени тонго салууга жөндөмдүү экени белгиленген.

Маалымат булагы: https://openfito.ru/vids/vid/47489
https://tutknow.ru/garden_and_orchard/14410-ostrolodochnik-sovety-po-posadke-i-uhodu-v-otkrytom-grunte-i-ego-primenenie.htmlЗопник хвостозубый (Phlomoides urodonta)

Lamiaceae тукумундагы Zopniczek (Phlomoides) тукумундагы эки үлүштүү өсүмдүктөрдүн бир түрү. Биринчи аты Phlomis urodonta Popovbasionym астында орус ботаник Михаил Григорьевич Попов тарабынан сүрөттөлгөн; Phlomoides тукумуна 1987-жылы Тишабай Адылов, Рудольф Владимирович Камелин жана М.А. Махмедов тарабынан өткөрүлүп берилген.
Ботаникалык сүрөттөмө
Көп жылдык. Гемикриптофит. Дарак-бадал тилкесинде. Таралуусу: Чаткал кырка тоосу – көлдүн аймагы. Сары-Челек.
Жалпы таралышы: эндемикалык.
Корневище жоон, тамыры жип сымал.
Сабагы жалгыз, түз, бийиктиги 60-70 см, түксүз, гүл гүлүнүн астында узун түктүү. Жалбырактары базалдык (13) узундугу 15-16 см жана туурасы 6-7 см, жумуртка сымал, түбү жүрөк сымал, жалбырактары 16-17 (20) см узундукта, тегеректелген кренаттуу, үстү сүйрү; сабагы - окшош, кыскартылган; үстүнкү баары жылаңач, ылдыйда тамырларды бойлой сейрек түктүү, бурчтары сессилдүү.
Гүлдөө шиш сымал же тегерек сымал. Гүлдөө түбүндө бутактанат; гүлдөр бири-бирине жакын, көп гүлдүү. Чаччалары ланцеттүү, катуу, көп, чөйчөк түтүкчөсүнө барабар же андан кыскараак, көп сегменттүү жана бездүү түкчөлөрү бар. Чөйчөк түтүк сымал коңгуроо сымал, булгаары сымал, тамыры көрүнүктүү, анын боюнда жана тиштеринин четтеринде узун, сегменттелген жана жөнөкөй түкчөлөр бар, жазы жумуртка тиштери бар, узундугу 3-4 мм, өйдө карай узун чекитке созулган. 5-8 мм узундугу. Королла каймак-кызгылт, чөйчөкчөсүнөн кыйла узун, үстү жагында, сыртында бир, эки мүчөлүү түкчөлөр менен түктүү; үстүнкү эрин түктөрдүн жыш сакалы менен четинде, бирдей эмес тиштүү, астыңкысынан кыскараак; астыңкы эрин желпич сымал жана үч тилкелүү; орто бөлүгү кенен тегеректелген; каптал-жумуртка. Таажынын түбүндө кенен сүйрү тирөөчтөрү бар. Стигма лобтары бирдей эмес узундукта.
Июнь-июль айларында гүлдөйт.
Август айында жемиштер. жемиш жаңгак болуп саналат. Кыска чачы бар жаңгактын үстү жагында.
Кызыктуу маалыматтар: Зопник грек тилинен «флос – от». Өсүмдүктүн кийизинин калың түсү бар болгондуктан, илгертеден фитиль жасоо үчүн колдонулган.

Маалымат булагы: https://djvu.online/file/F4HsUwI69s8GI
Сүрөт булагы: https://www.plantarium.ru/page/image/id/80455.htmlФергана Ложноочиток (Pseudosedum ferganense)

Райондоштуруу: Орто Азия жана Казакстан, Батыш Тянь-Шань жана Каратау, Кыргызстан.
Түрдүн ботаникалык мүнөздөмөсү: Сабагы өтө кыска, жөнөкөй же бутактуу. Мөмө сабагы 1-3, ичке, түз же бир аз тик, жөнөкөй, бийиктиги 10-20 см. Стерилдүү сабактары жыш жалбырактуу. Жалбырактары сүйрү, узундугу 0,8 см, туурасы 0,2 см. Гүлдөө көп гүлдүү, чатырча-коримбоздуу. Чөйчөкчө узундугу 0,2 смге чейин. Венчик коңгуроо сымал, кызгылт, кургаганда ачык кызгылт болот.
Биологиянын өзгөчөлүктөрү. Май-июнь айларында гүлдөйт.

Сүрөт булагы: https://www.plantarium.ru/page/image/id/232127.html

Введенский камнеломкасы (Saxifraga vvedenskyi)

Башка аттар: Разрыв-трава.
Тукуму: Saxifraga < үй-бүлөсү: Saxifragaceae < тартиби: Saxifragaceae < класс: Эки үлүлдүү < бөлүмү: Гүлдүү.
Saxifraga Vvedensky - гүлдүү өсүмдүктөрдүн бир тукуму. Абдуллаева биринчи жолу 1974-жылы баяндаган.
Таркалышы: Борбордук Азия.
Түрдүн ботаникалык сүрөттөлүшү:
Жер бетиндеги көп жылдык, чөп, розетка. Түрү: розетка, жаздык.
Гүлдөрү: периант - актиноморфтук; гүлдөрдүн саны - 5.
Бүчүрлөрүнүн айырмачылыгы: бутактары тик;
Жалбырактардын тышкы белгилери: жалбырактары - жөнөкөй; бөлүнүү жок. Жалбырактары 10-15 мм өлчөмүндө, сызыктуу шпательдүү, былжырлуу, бүчүрүндөгү жалбырактардын тизилиши кезектешип турат.
Гүл сабагы бездүү-түтүкчөлүү, гүл гүлү цимозалуу, гүл гүлдөрү үч бурчтуу, жалбырактуу, гүл жалбырактары 5-7 мм узундукта, сүйрү.
Гүлдөрү: актиноморфтук периант; желекчелеринин саны - 5. Түсү - ак. Жазында гүлдөйт.
жемиштер: кургак түрү; кургак куту.

Маалымат булактары: https://openfito.ru/vids/vid/55303
http://flora.kadel.cz/cb/kvCard10986.html
https://ceb.m.wikipedia.org/wiki/Saxifraga_vvedenskyi
Гербарийдин сүрөт булагы: https://floragridmap.uz/collections/10574/

Кнорринг шлемниги (Scutellaria knorringiae)

Түрдүн ботаникалык сүрөттөлүшү: 10-20 см бийиктикте бир нече сабагы өскөн, түп жагында көтөрүлгөн, жыгач сымал сойлоп жүрүүчү сабагы бар суббадал: бутактары жумшак, аралыкта жайгашкан же ылдыйга бурулган түкчөлөр менен капталган.
Жалбырактары узундугу 1,5-3,5 см, туурасы 1,2-2,5 см, жазы жумуртка сымал, түбү жүрөк сымал, чокусу сүйрү, четинде кренат тиштүү, 6-10 бирдей өлчөмдөгү, бийиктиги 1,5 ммдей сүйрү тиштери бар. Эки тарабы жашыл, көп сандаган майда сабагы бездери жана жалгыз узун жөнөкөй түкчөлөр менен капталган, жалбырактын четинде жана ылдыйкы тамырлардын боюнда көбүрөөк; жалбырактары кыска.
Бактылардын узундугу болжол менен 1,3 см, туурасы 0,7 см, жазы эллипс же жумуртка сымал, бүтүндөй же төмөнкү б. ч. бир нече тиштүү, жашыл же бир аз сирень, б. м., жыш бездүү жана түктүү, эркин имбрикалуу.
Гүл гүлдөө мезгилинде узундугу 2,5-4,5 см. Гүлдөө мезгилиндеги чөйчөкчөнүн узундугу 2,5 ммге жакын, жөнөкөй узун түкчөлөр аралашмасы бар сабагы бездери менен жыш капталган. Венчик чоң, узундугу 3 смге чейин; сары же ичи бир аз кызгылт көк түстөгү үстүнкү эрин, сырты жыш бездүү. Түс. VII.
Таркалышы: Эндемикалык. Чаткал жана Ат-Ойнок кырка тоолору. Тоолордун жана капчыгайлардын боорунда.

Маалымат булактары: https://djvu.online/file/F4HsUwI69s8GI
Сүрөт булагы: https://www.plantarium.ru/page/image/id/695721.html

Шлемник крапиволистный (Scutellaria urticifolia)

Тукуму: Scutellaria < үй-бүлөсү: Lamiaceae < тартиби: Lamiaceae < класс: Эки үлүштүү < бөлүмү: Гүлдүү.
Таркалышы: Фергана кырка тоо этектери. Адырлардын капталдары, чополуу майдаланган таш топуракта.
Жалпы таралышы: эндемикалык
Түрдүн ботаникалык сүрөттөлүшү: Жашоо формасы чөптүү, жер үстүндөгү, көп жылдык.
Көп жылдык. Сабактын сабагы жана түптөрү жыгач сымал; бир жылдык бутактары дээрлик тик, ачык жашыл же ачык кызгылт, майда ийри түкчөлөрү менен түктүү. Бүчүрлөрүндөгү айырмачылыктар: бутактагы жалбырактардын жайгашуусу карама-каршы.
Жалбырактардын сырткы белгилери: жалбырактары жөнөкөй; тиркеме – черешок менен. Жалбырактары узундугу 1-3,2 см, туурасы 0,6-1,8 см, жумуртка сымал, түбү жазы кына сымал, чокусу курч, орой кесилген - кренат тиштүү, эки тарабында 5-7 кыйшык өйдө багытталган тиштери бар, жашыл эки капталында, үстү жылаңач, анча байкалбаган, ылдый жагында өтө кыска кийиз түрүндөгү, же кээде дээрлик жылаңач, антоциандик боёктун издери жок: жалбырактары 1-8 мм узун, алсыз сезилген, бездүү эмес. Гүлдөө 4кө жакын, мөмөлөрүнүн узундугу 7 смге чейин, абдан тыгыз. Чачтары ачык жашыл, көбүнчө узундугу жана туурасы 1 смден ашпайт, жазы жумуртка сымал же дээрлик жумуртка сымал, кыска жана капыстан чокусуна карай бурулган, ылдыйкылары четинен тиштүү, көп узун, чыга турган, жөнөкөй түкчөлөр менен капталган. алда канча кыска сабактуулар.бездер. Таажынын узундугу 2,5 смдей, сырты кең түтүкчөлүү, сары, кыска сабагы бездүү.
Гүлдөрү: периант зигоморфтук, жалбырактуу жалбырактуу; гүлдөрдүн саны - 5.Май айында гүлдөйт.
жемиштер: кургак түрү; кургак жаңгак.

Маалымат булактары: https://djvu.online/file/F4HsUwI69s8GI
https://openfito.ru/vids/vid/56008Сары түтүк шемниги (Scutellaria xanthoslphon)

Таркалышы: Фергана. Алай кырка тоолору. Субальп шалбаалары.
Жалпы бөлүштүрүү. Эндемикалык.
Түрдүн ботаникалык сүрөттөлүшү: Жыгачтуу тамыры жана тамырлары бар суб-бадал. Бир нече сабактары (2-5), бийиктиги 15-25 см, түбүнөн бир аз көтөрүлгөн, дээрлик тик, астыңкы бөлүгү жыгач сымал, бир аз ийилген же ийилген, жөнөкөй, ачык жашыл, бүт узундугу боюнча өтө майда, жыш жана узунураак чачылган, чыгып турган чачтар. Жалбырактары узундугу 1-3 см, туурасы 0,5-2 см, жумуртка сымал, туурасынан болжол менен эки эсе узун, түбү бир аз кууш же жазы кына сымал, чокусу сүйрү, чети тайыз туура эмес тиштүү, 6- эки жагында 9 тиш, алардын астыңкы бөлүгү кээде курч; калгандары бирдей эмес, сырткы чети ичкисинен эки эсе узун, эки жагы жашыл, чачырап (түбүндө кыйла тыгыз) майда түкчөлөр менен капталган, ылдыйда веналары чыгып турган; төмөнкү жалбырактардын жалбырактарынын узундугу 1,5 см ге чейин, үстүнкүлөрү кыскараак, сабагы сымал, бирок узун жана көбүнчө жыш түктүү. Узундугу 1,5-3 см, туурасы 0,6-2,1 см, жумуртка сымал же эллиптикалык, учтуу, жалбырак сымал, жашыл, сыртынан кыйла жыш, жөнөкөй, узун, жумшак түкчөлөр менен капталган, бүт бетинде жана өзгөчө четинде, адатта бир аз чыгып турган веналар менен, төмөнкү бир нече тиштери бар.
Гүлдөөнүн узундугу 3,5-6 см, борпоң. Гүлдөө мезгилиндеги чөйчөктүн узундугу 3 ммдей, жыш түктүү. Королла узундугу болжол менен 3 см, эки түстүү, ачык сары түтүктүү жана кызгылт көк эриндери бар, сырты абдан майда түктүү жана бездүү түстүү VI

Маалымат булагы: https://djvu.online/file/F4HsUwI69s8GI - Кыргыз ССР өсүмдүктөрүнүн ачкычы Т.9. Lamiaceae тукуму.
Сүрөт булагы: https://www.plantarium.ru/page/image/id/695721.htmlГигант жабрицасы (Seseli giganteum)

Тукумдун ботаникалык сүрөттөлүшү: Жабрица (лат. Seseli) — чатырлар (Apiaceae) тукумундагы чөп өсүмдүктөрүнүн бир тукуму.
Уруктун өкүлдөрү Европада, Батыш Сибирде, Кичи Азияда жана Орто Азияда кеңири таралган. Бир катар түрлөрү шалбааларда жана токойлордо, башкалары өсөт
- таштак капталдарда же талааларда, кээ бирлери
- кумдарда.
Кызыктуу фактылар: Бийиктиги 10 - 120 см, эки жана көп жылдык чөптөр. Сабагы кабыргалуу. жалбырактары кайра-кайра пиннаталык кесип. Гүлдөрү ак, саргыч же кызгылтым, кол чатырга чогултулган. жемиш эки урук болуп саналат.
Кызыктуу фактылар: Ghabrica ошондой эле ай сабиз катары белгилүү. Биринчи жылы өсүмдүк ширелүү күмүш боз жалбырактардын чоң розеткасын түзөт. Экинчи жылы карыганда ак болуп калган кызгылт гүлдөрдөн турган чоң кол чатырдан гүлдүн педункуласы пайда болот.
Флоранын бул өкүлдөрүнүн дарылык касиеттери байыртадан эле белгилүү. Габрика көптөгөн элдер тарабынан жарааттарды айыктыруу, тамак сиңирүүнү нормалдаштыруу жана суук тийүү менен күрөшүү үчүн колдонулган.
Жабрицада гераниол бар. Айрыкча, ал өсүмдүктүн уруктарында көп. Бул күчтүү жыт кремдерди, шампундарды, самындарды, лосьондорду жана башка атырларды өндүрүүдө колдонулат.
Күчтүү жыттуу болгондуктан, гераниол курт-кумурскаларды чыгарууда да колдонулат.

Маалымат булагы: https://agronom.guru/sadovodstvo/trava/zhabritsa
Сүрөт булагы: https://www.plantarium.ru/page/image/id/529742.html

Жабышчааксыз смолёвкасы ( Silene eviscosa)

Тукуму: Чайырдуу < үй-бүлө: Carnationaceae < тартиби: Carnationaceae < класс: Эки үлүлдүү < бөлүмү: Floralaceae.
Түрдүн ботаникалык мүнөздөмөсү: Гүлдөрү: актиноморфтук периант; желекчелердин саны - 5.
Жалбырактардын сырткы белгилери: жалбырактары жөнөкөй; эч кандай бөлүнүү жок.
Бүчүрлөрүндөгү айырмачылыктар: бутактагы жалбырактардын жайгашуусу карама-каршы.
Жемиштер: кургак коробочка; кургак түрү.

Маалымат булагы: https://openfito.ru/vids/vid/56866Фетисов смолёвкасы (Silene fetissovii)

Смолевка (лат. Silene) — гвоздика (Caryophyllaceae) тукумундагы гүлдүү өсүмдүктөрдүн бир тукуму.
Тукумдун ботаникалык сүрөттөлүшү:
Бир жылдык же көп жылдык чөптөр, сейрек бадал.
Сабагы тик же өйдө көтөрүлүп, бутактанган.
Жалбырактары карама-каршы, отургуч, ланцет, сызыктуу, күрөктүү, жумуртка же жумуртка- ланцет. Жалбырактары жана сабактары түктүү же түктүү, бездүү-түтүктүү.
Гүлдөрү бир үйдүү же эки үйдүү, дихазияларда жалпы паникулярдуу же баш сымал гүл гүлдөрүндө, кээде жалгыз гүлдөрдө чогулган; чөйчөкчө жарака; венчик ак, жашыл, кызгылт же кызгылт көк, көбүнчө четтери менен; беш лепестки; энелик, адатта, үч мамыча менен. Майдан күзгө чейин гүлдөйт. Смолевка, адатта, тез өнүктүрүү айлампасын аяктап, үрөндөрдүн көп сандагы өндүрүү.
Мөмөсү үч клеткалуу капсула. 1 г 2200 уруктарга чейин.
Смолёвка тукумундагы өсүмдүктөрдө майда курт-кумурскалар түшүүчү «жабышчаак капкан» деп аталган жабышчаак чайырлуу зат бар.
Кызыктуу маалыматтар: Элдик медицинада чайырдын көптөгөн түрлөрү колдонулат.
Кээ бир чайырлар кооздук болуп саналат.
Англис тилинде смолевканы чымын кармагыч деп аташат. Орусча смолевканын түрүнө жараша крекер (гүл гүлүнүн түрү боюнча) жана напка болот. Акыркы аталышы Түштүк Африканын Хоса элинин Смолевка кайнатмасын колдонуусуна ылайык келет. Алар толгон айдын астында гүлдөгөн чайырды чогултуп, анын үзүндүсүн алып, кызык түш көрүшөт.

Сүрөт булагы: https://www.plantarium.ru/page/image/id/715935.htmlФергана Пижмовник (Tanacetopsis ferganensis)

Тукуму: Tanacetopsis; үй-бүлөсү: Asteraceae ; тартиби: Asteraceae; классы: Эки үлүлдүү; бөлүмү: Гүлдүү.
Тукуму София Ковалевская Канкриния бөлүктөн бөлүп алган. Сыпаттамасы 1962-жылы Өзбекстандын флорасынын алтынчы томунда жарык көргөн. Asteraceae тукумундагы көп жылдык чөп өсүмдүктөрүнүн бир тукуму. Тукуму 20дан ашык түрүн камтыйт.
Райондоштуруу: Орто Азия жана Казакстан, Батыш Тянь-Шань
Тукумдун ботаникалык сүрөттөлүшү: Себеттер кээде жалгыз, же узун жалбыраксыз бутактардын учуна отуруп, борпоң коримбоз гүлдөрүнө чогултулат. Корзиналар түтүкчөлүү эки жыныстуу гүлдөр менен гомогамдык. Орогуч жарым шар сымал, көп катарлуу, четинен жана чокусунда, же чокусунда гана кабыкчалуу чеки бар баракчалардан имбрикаланган. Ачендер кууш, клин сымал жана кабыргалуу. Крест кыска кабыкчалуу таажы түрүндө, ар кандай даражада кесилген.

Маалымат булагы: https://magnitschool.ru/ed3c6d/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF % D1%81%D0%B8%D1%81
Сүрөт булагы: https://plant.depo.msu.ru/open/public/item/MW0886673Жогору умтулган мандалак (Tulipa anadroma)

Түр статусу: VU (аялуу) - IUCN Кызыл китебинин классификациясына ылайык (IUCN, 2001) сактоо статусу.
Батыш Тянь-Шанда (Чаткал кырка тоосунда) таралган. Эндемикалык.
Ботаникалык сүрөттөмө.
Бүтүндөй өсүмдүк өйдө карай умтулуп жаткандай сезилет - түз, салыштырмалуу бийик сабагы (30 смге чейин), кууш, өйдө караган жалбырактары, жалаң гана сырткы тепалдардын учтары кыйшайган кууш узун гүл. жалбырактары 3-4; астыңкы жалбырак сабагынан жер деңгээлинен 2-3 см бийиктикке созулуп, ланцет жана курч; үстүнкү жалбырактары сабакка басылган.
Өсүмдүктөр III-V. Гүлдөө IV. Жемиштүү В.
Вегетативдик жол менен начар көбөйөт. Бир кичинекей кыз пиязча сейрек гана ири пиязчаларда пайда болот. Уруктарды пайда кылат.
Мааниси: Декоративдүү өсүмдүк.
Өстүү: Бул жоогазын 1970-жылдан бери Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Ботаникалык багында өстүрүлүп келет. Чаткал кырка тоосунан кайра-кайра алып келишкен. Коллекцияда 2 формадагы 8-10 пиязча бар (узуну - болжол менен 30 см жана кыска - 15 см).
Коркунучтар: Гүлдөрдү көзөмөлсүз чогултуу, жазында жапайы жаныбарлардын пияздарды жешинен жана ашыкча жайлоодон улам коркунучта.
Маалымат булагы: Кыргыз Республикасынын Кызыл китеби. 2-басылышы – Бишкек, 2007-ж

https://openfito.ru/vids/vid/60747
Сүрөт булагы: https://www.plantarium.ru/dat/plants/7/723/88723_5ede9dce.jpg
https://www.plantarium.ru/page/image/id/88723.htmlИлбирс (Panthera uncia)

Статусу: III. Critically Endangered, CR C2a(i): R, C1.
Бөлүштүрүү жалпы жана өлкө боюнча. Азиянын 12 тоолуу өлкөсүндө кездешет. Кыргызстанда - Пскем, Чандалаш, Талас, Кыргыз, Суусамыр, Чаткал, Фергана, Түркстан, Алай кырка тоолорунда, ошондой эле Күнгөй жана Тескей Ала-Тоосунда, Нарын-Тоодо, Молдо-Тоодо, Ат-Башыда, Сары-Жазда ж. Көкшаал -Тоо.
Жашаган жерлер. 3000ден 4000 мге чейинки бийиктиктеги альп жана субальп ландшафттык зоналарында кароо үчүн өзүнчө бийиктиктери жана таштар жана бадалдардын (караган, арча) үйүмдөрү түрүндөгү баш калкалоочу жайлары бар орточо кесилген рельефти жактырат. Токой тилкеси көбүнчө бир дарыя өрөөнүнөн экинчисине өткөндө барышат. Кышында тоо текелердин артынан жогорку токой зонасында да кездешет.
Саны. Көптөгөн тоо кыркаларында кеңири таралган түр катары эсептелип, 80-жылдардын башында жалпы саны 1400 особка, Е.Кошкарев боюнча 600-700 особго, бирок 1000 особдон ашпаган. Акыркы мезгилде 10-12 особго эсептелген. жылдарда түрдүн популяциясы 5-10 эсеге азайып, азайышын улантууда, учурда 150–250 особунан ашпайт [20]. Эң жогорку жыштык Түндүк Тянь-Шандын бийик тоолуу аймактарында, болжол менен ушундай эле Алайда, Ички жана Борбордук Тянь-Шанда, эң азы Батыш Тянь-Шанда [19]. Түрдүн дүйнөдөгү популяциясы 5-7 миң особду түзөт.
Жашоо образы (жашоо циклдери). Турмуштар отурукташкан. Күүгүм жана түнкү маалда, кышында жана жазында, туяктуу жаныбарлар күндүзү активдүү болгондо, күндүз да кездешет. Рутинг - февраль-март айларында ургаачылардын кош бойлуулугу 98-103 күнгө созулат, таштандыда 1-3 бала (өтө сейрек - 5ке чейин). Ургаачы 2 жылда бир төрөйт, жыныстык жетилүү эки жашта болот. Негизги олжосу - тоо эчкилери, аркарлар, суурлар, азыраак - элик, марал, каман, коён, кеклик. Оорулар начар түшүнүлөт, кутурма жана кычыштырган котур оорусу белгилүү.
Чектөөчү факторлор. Антропогендик: уруксат берилген аңчылык (19-кылымдын аягы – 20-кылымдын башы); кой чарбасын енуктуруу жана тоолорду енуктуруу, браконьерчилик.
Асылдандыруу (туткунда кармоо). Ал дүйнөнүн көптөгөн зоопарктарында эң сонун өстүрүлгөн, жалпы саны 700дөн кем эмес, анын ичинде КМШнын 6 зоопаркында.
Коопсуздук чаралары көрүлүүдө. Кыргызстандын аймагында 1948-жылдан бери аңчылык кылууга тыюу салынган, 1959-жылдан бери лицензиясы жок аңчылык жана капкан кармоо үчүн жоопкерчилик белгиленген. Ал Эл аралык ККга жана Жапайы фаунанын жоголуп бара жаткан түрлөрүн эл аралык соодалоо жөнүндө конвенциянын 1-тиркемесине киргизилген. 1975-жылдан бери Кыргызстандын өзгөчө корголуучу түрлөрүнүн тизмесине киргизилген. Сарычелек, Бешарал, Нарын, Каратал-Жапырык, Сарычат-Эрташ (1993-ж. негизинен ушул түр үчүн түзүлгөн) коруктарынын аймагында, ошондой эле Алаарча, Каракол жана Чоңкемин улуттук жаратылыш парктарында корголот.
Коргоо чаралары сунушталат. Алайдагы корук аймагын түзүү. Жергиликтүү калктын арасында түрдү коргоону пропагандалоону күчөтүү, Кыргызстандын жаныбарлар дүйнөсүн коргоо мыйзамынын тиешелүү статьяларын коргоону жана ишке ашырууну күчөтүү (2000-ж.).

Маалымат булагы: Кыргыз Республикасынын Кызыл китеби. 2-басылышы – Бишкек, 2007-ж.

Popular News
New Articles