MAP.KG
Красная книга
1
25.01.2023 Автор: admin 2 876 0

КЫЗЫЛ КИТЕП: KGZ01 Негизги биологиялык ар түрдүүлүктүн аймагы Беш-Арал коругу

НБА обочолонууну баштаган түрлөр [жана башка түрлөр астында НБАда бар глобалдык жок болуу коркунучу бар, бирок глобалдык НБА критерийлерине жооп берүү үчүн тастыкталган эмес] Мензбирдин сууру (Marmota menzbieri), Кнорринг долоносу (Crataegus knorringiana), Тянь-Шань долоносу (Crataegus tianscbanica), Зинаиданын Юнонасы (Juno zenaidae), Камелинанын лапчаткасы (Potentilla kamelinii), Ленец Минквиц (Thesium minkwitzianum) , Евгениянын примула гүлү (Primula eugeniae) Кауфмандын жоогазыны (Tulipa kaufmanniana), Илбирс (Panthera uncia), Кара шакылдак (Чаар бүркүт) (Aauila heliacal),
Мензбир сууру (Marmota menzbieri)


Статусу: V категория, аялуу, VUB1+2c. Сейрек көрүнүш. Батыш Тянь-Шандын эндемиги, тар аймак, байыркы тоо түрлөрү.
Бөлүштүрүү жалпы жана өлкө боюнча. Угам, Пскем, Чаткал жана Ангрен дарыяларынын жогорку агымындагы тоолуу райондор. Мензбир суурунун эки түрчөсү аныкталган – Угам (Түштүк Казакстан облусу) жана Чаткал (Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстан).
Жашаган жерлер. Кыргызстанда Чаткал кырка тоосунун шалбааларында, Чапчыма ашуусунан батышта, Касан-Сай, Гава-Сай, Терс жогорку тилкелеринде жашайт.
Саны. 20-кылымдын 60-жылдарында. Чаткал кырка тоосунун кээ бир жерлеринде. 1 чарчы метрге 200дөн 400гө чейин жеке особь катталган. 2001-жылы алар Чапчама ашуусунда жок болчу. Бешаралдын аймагында саны 1 чарчы метрге 28ге чейин (Чоң-Булак ур.), башка тоолуу райондордо – 23төн 26га чейин. Бардыгы – 1503 особь. Азыр түрдүн популяциясы акырындык менен калыбына келүүдө.
Жашоо образы (жашоо циклдери). 2200-3400 м бийиктиктеги субальп жана альп алкактарында жайгашат. Көбүнчө чыгыш жана түндүк капталдарында, азыраак батышында. Тик эңкейиштерден качат. Акырын эрип жаткан кардын жанына, нымдуу жана жапжашыл чөптүү майда суулардын жанына конуштарды өз каалоосу менен уюштурат. Чуңкурлар аскалуу жерлерде, айрым жерлерде шалбаа жана талаа өсүмдүктөрү бар ачык жерлерге жайгаштырылган. Көпчүлүк чуңкурлардын 2-3 кире бериши болот. Үй-бүлөдө жана колонияларда жашайт. Күнүмдүк жашоо образын алып барат. Жайдын аягында организмде бир топ май топтолуп, августтун аягында – сентябрдын биринчи жарымында 6,5-7 айга созулган кышкы уйкуга өтөт. Бийиктикке жана эңкейиштердин экспозициясына жараша марттын аягында – апрелдин башында ойгонот. Жылына бир жолу төлдөйт. Түшүмдүүлүгү аз – 3-4 төл. Ургаачылары 2-3 кыштоодон кийин көбөйө башташат, бардык ургаачылар тукум бербейт, тукум берүүчү 100 особго 20дан ашык ургаачы болбойт. Жаштары майдын аягында жер бетине чыгат. Негизги азыгы чөп өсүмдүктөрү.
Чектөөчү факторлор. Браконьерлик. Жер жана канаттуу жырткычтар.
Асылдандыруу (туткунда кармоо). Эч кандай маалымат жок.
Коопсуздук чаралары көрүлүүдө. Кыргызстанда 1975-жылдан бери өзгөчө корголуучу жаныбарлардын тизмесине киргизилген. 1979-жылы түзүлгөн Бешарал коругунда түрдүн популяциясын калыбына келтирүү боюнча атайын программа иштелип чыккан. IUCN Кызыл китебине, Кыргыз Республикасынын Кызыл китебине киргизилген.
Коргоо чаралары сунушталат. Суурлардын жашаган жерлеринде коргоону күчөтүү, браконьерлерге каршы чара көрүү чараларын күчөтүү. Бешарал коругунун аймагын кеңейтүү, анын ичинде бул түр сакталып калган аймактар, анын биологиясын изилдөө.
Сүрөт булагы
Маалымат булагы: Кыргыз Республикасынын Кызыл китеби. 2-басылышы – Бишкек, 2007-жБоярышник Кнорринг (Crataegus knorringiana)Долоно Кнорринг


Статусу: VU. Тар эндемикалык түрлөр.
Сүрөттөлүшү: Бийиктиги 5-6 метрге жеткен дарак. Жалбырактары тар эллиптикалык же жумуртка сымал, бир аз жалбырактуу. Мөмөлөрү сары, кичинекей, беш катуу ташы бар. өсүмдүк тритерпендерди камтыйт.
Биологиянын өзгөчөлүктөрү. IV-жылдын аягы-V башында гүлдөйт. Мөмөлөрү IX-жылы бышат. Вегетация X. Урук менен көбөйүү менен аяктайт.
Бөлүштүрүү жалпы жана өлкө боюнча. Кыргызстан: дарыя өрөөнү Чычкан, Чаткал, Фергана, Алай кырка тоолору.
Өсүү жерлери. Дарыя өрөөндөрүндөгү бак-дарактардын жана бадалдардын арасында, ылдыйкы жана ортоңку тоо тилкелериндеги таштуу жана майда топурактуу капталдарда.
Саны. Маанисиз. Жалгыз үлгүдө өсөт.
Чектөөчү факторлор. Өсүп жаткан аймактын экономикалык өнүгүүсү. Калк тарабынан күйүүчү майга пайдаланылат. Абдан начар калыбына келтирүү.
Өстүүрүү. Маалымат жок
Коопсуздук чаралары көрүлүүдө. Кыргыз ССРинин Кызыл китебине киргизилген (1985).
Коргоо чаралары сунушталат. Тоскоул-Ата жана Кара-Алма токой чарбаларында калган бардык есумдуктерду мал кыюу-дан жана жаш есумдуктерду жоготуудан коргоо керек.
Сүрөт булагы
Маалымат булагы: Кыргыз Республикасынын Кызыл китеби. 2-басылышы – Бишкек, 2007-жБоярышник тянь- шаньский (Crataegus tianscbanica) Тянь-Шань долоносу


Долоно ( лат. Crataégus ) — жалбырактуу, сейрек жарым жашыл бийик бадалдардын же майда дарактардын (бийиктиги 3-5 м, кээде 10-12 мге чейин) тукуму, гүлдөр тукумуна таандык.
Жайылышы. Тянь-Шань долоносу Орто Азияда жана Казакстанда, Батыш Тянь-Шанда жана Кыргызстанда Каратауда кездешет.
Тукумдун ботаникалык сүрөттөлүшү: Долоно көбүнчө көп сабактуу же бадалдуу. Таажысы тыгыз, тегеректелген, сфералык же жумуртка сымал, көбүнчө асимметриялуу.
Жаңгактын кабыгы күрөң же боз, тегиз эмес кабыргалуу же жаракалуу, кээ бир түрлөрүндө майда пластинкаларга айланып кетет. бутактары күчтүү, түз же бир аз зигзагдуу, сейрек ыйлашат; жаш бутактары кызгылт-кызыл, түксүз же жыш түтүктүү, кийизге. Бүчүрлөрүнүн өзөгү тегеректелген, четтери тиштүү, актан ачык жашылга чейин.
Көптөгөн түрлөрдүн көп сандаган омурткалары бар, алар кыска бутактары өзгөртүлгөн.
Жалбырактары спираль түрүндө тизилген, көбүнчө кыска бутактарынын учунда жыйылган, жумуртка же сүйрү, сейрек тегеректелген, ромб же эллипс сымал.
Күзүндө кээ бир долонолордун жалбырактары ачык түстө алтын, кызгылт сары, кызгылт көк түстө болот, көп түрлөрүндө өңү өзгөрбөстөн көпкө сакталып, жашыл же күрөң түскө айланат.
Гүл гүлдөрү үстүбүздөгү жылдын кыска каптал бутактарынын учунда жайгашкан, татаал, коримбоздуу, сейрек чатырчалуу, аз же көп гүлдүү; кээ бир түрлөрү бир же 2-3 гүлдүү. Гүл гүлдөрүнүн балталары, бутактары, гипантиялары жана чабактары түктүү, жыш түтүктүү же томентоздуу.
Гүлдөр диаметри 1-2 см; беш лепестки, ак (кээде кызгылт же кызыл бакча формасында), тегеректелген, кыска мык менен. Чаччалар 5, тик, ийилген же ийилген, ийилген же мөмөсү менен калган.
Урукчалары 5-20, ак, сары, кызгылтым же кочкул кызыл түстүү; 1-5-графалар, капитаттык стигма менен жана көбүнчө түбүндө түкчөлөр менен. Жумурткалык 1-5 карпелден түзүлүп, арка жагынан гипантий менен биригип, карын тарабында эркин же дээрлик эркин болот.
Мөмөсү 0,5-4 см, сырты гипантий өскөн гинецейден пайда болгон кичинекей алма сентябрь-октябрь айларында бышат. Долононун мөмөлөрү тоголок, алмурут сымал, узунураак; бир же бир нече (5ке чейин) чоң, абдан күчтүү үч бурчтуу сөөктүү. Бул сөөктөр мөмөнүн үстү жагындагы чөйчөкчөнүн жанында жайгашкан жана бир аз тери менен капталган.
Өтө катуу таштуу кабыгы бар, саргыч же күрөң түстөгү, үч бурчтуу, капталынан кысылган жана килдүү, жылмакай, кабыргалуу, оюкчалуу же майдаланган таштар; ар кандай көлөмдөгү жана формадагы гипостиль (колонка сөөккө жабышкан жер).
Экология. Табиятта долонолор, адатта, жалгыз же топ-топ болуп, бадалдардын калың бадалдарында, четтеринде, ачык жерлеринде жана тайгаларында, карагайларда кездешет, сейрек токойлордо сейрек өсөт жана чытырман дарак капталынын астында эч кездешпейт.
Деңиз деңгээлинен тоолордогу токой өсүмдүктөрүнүн жогорку чегине чейин, ар кандай рельефтик шарттарда жана ар кандай кыртыштарда таралган.
Алар топуракка талапсыз, бирок терең, орточо нымдуу, жакшы дренаждуу, түшүмдүү оор топурактарда жакшы өнүгөт; топуракта акиташ болушуна оң жооп берет.
Кызыктуу маалыматтар: Декоративдүү жана дарылык өсүмдүк катары кеңири колдонулат. жемиштер жегенге болот. Бал өсүмдүктөрү, долонолорго аарылар каалоо менен барышат, бирок алар балдын чоң коллекциясын бербейт.
Долононун гүлдөрүндө эскирген балыктын мүнөздүү жытын берүүчү диметиламин заты бар. Кээде жыт өзгөчө, бирок абдан жагымдуу катары сүрөттөлөт. Гүлдөр жазында же жайдын башында, жалбырактарынан кийин, балдуу, бирок жагымсыз жыты бар жана негизинен ар кандай чымындар, ошондой эле коңуздар жана коңуздар менен чаңдашат. аарылар.
16-кылымдан бери долоно медицинада колдонулуп келет. Мурда ич өткөккө жана дизентерияга каршы каражат катары гана колдонулган. 19-кылымдан баштап гүлдөн жана жалбырактан жасалган чай кан тазалоочу каражат катары колдонулса, 20-кылымдын башынан бери долоно мөмөлөрү жана гүлдөрү жүрөк жана кан тамыр ооруларына дары катары сунушталат.
Долоно декоративдүү багбанчылыкта жана жашылдандырууда кеңири колдонулат. Долоно 300 жылга чейин жашайт, алар тикенектүү тосмолор үчүн идеалдуу материал болуп саналат - кооз жана ошол эле учурда дээрлик өтпөс. Долонодон пейзаждык парктарда декоративдик топторду түзүү; жарлардын капталдарын, суу сактагычтардын жана дарыялардын жээктерин бекитүү үчүн колдонулат. Бир катар долоно түрлөрү байыркы доорлордон бери Жер Ортолук деңизинин батышында ушул максатта өстүрүлүп келген мөмө-жемиш өсүмдүктөрү болуп саналат. Маданиятта алар жөнөкөй, басымдуу көпчүлүгү кышка чыдамдуу, фотофилдүү.

Сүрөт булагыЮнона Зинаиды (Juno zenaidae) Зинаиданын Юнонасы


Кыскача сүрөттөмө. Шпиндель сымал тамырлар. Пиязчасынын диаметри 1,5–1,8 см, жумуртка сымал, булгаары, үзгүлтүксүз кара күрөң кабыкчалар менен капталган. Жалбырактары бир аз ийри, төмөнкү 0,6-0,8 см туурасы. 1-2 сандагы гүлдөр; диаметри 4-5 см. Периант түтүгү 3,5–4,0 см узундукта. Сырткы тепалдары ачык кызгылт-боз же ачык кызгылт-сары, сырткы желекче пластинкасынын учунда кочкул кочкул тагы (саргыш формаларда күрөң) жана гүлдүн ортосуна жакыныраак сары такы бар; төбөсү 0,9–1,1 см узун, сары, бир аз тиштүү. Ички тепалар ылдый ийилген, узундугу 1,0–2,0 см, ланцет сымал, учу узун же 3 тиштүү.
Фенология. Март-апрелдин аягында гүлдөп, июнда мөмө берет.
Экология. Деңиз деңгээлинен 800-1300 м бийиктикте ксерофильдүү бадалдардын (шиблиака) тобунда өсөт. ж. м.
Кыргызстанда таралышы. Чаткал жана Фергана кыркалары.
Жалпы бөлүштүрүү. Өзбекстан.
Өстүү. Кээ бир жеке питомниктерде өстүрүлөт.
Мааниси. Сейрек кездешүүчү декоративдик өсүмдүк.
Кыргызстандагы коопсуздук. Коопсуздук чаралары көрүлгөн жок.
Сүрөт булагы
Маалымат булагы: Лазьков, Науменко (2014). Лазьков Г.А., Умралина А.Р. Эндемики и редкие виды растений Кыргызстана (Атлас) – FAO. Анкара, 2015 г.Лапчатка Камелина (Potentilla kamelinii) Камелиндин лапчаткасы


Жашоо чөйрөсү: Альп жана субальп тоолорунда өсөт. Таркалышы: Батыш Тянь-Шань. Беш-Арал коругу, айылдан 7 кмдей түштүк тарапта. Ак-Таш; Кең-Жайлоо кырка тоосу, чыгыш макротоосу, Чаткал суусунун жээги.
Potentilla ( лат. Potentilla ) - гүлдөр тукумундагы өсүмдүктөрдүн түрлөрүнүн саны боюнча эң ири тукумунун бири.
Уруктун ботаникалык мүнөздөмөсү: Көп жылдык, сейрек бир жылдык, эки жылдык же жарым бадалдар.Сабагы көбүнчө тик, көтөрүлүп же кеңейип, сейрек сойлоп, түйүндөрүндө тамырлашат.Жалбырактары үч же көп кырдуу, алаканга бөлүнгөн же төөнөгүчтүү.
Бир нече түрдөгү гүлдөр жалгыз, ал эми көпчүлүк түрлөрүндө алар коримбоз-паникулярдуу же псевдоумбеллят гүл гүлдөрүндө, бисексуалдуу же кээде дээрлик эки тукумдуу гүлдөр менен жыйналат. Гүл беш, азыраак төрт жалбырактуу чөйчөкчөдөн жана үстүңкү бөлүгүндө беш (сейрек төрт) туңгуюк же тиштүү, түшүүчү, көпчүлүк түрлөрүндө сары, бир нече ак, кызгылт же кызыл желекчелерден турат. Стамендер 10-30, көбүнчө 20; алардын жиптери жип сымал же субулаттуу. Пистильдер майда, көбүнчө дээрлик апикалдык, азыраак каптал же дээрлик базалдык, томпок, жарым шар формасында же конус түрүндөгү, жаңылбас, кээде мөмөсү менен кошо өскөн, бирок кургак, губка жана боёксуз идишке жабышкан; жумурткалары бир клеткалуу жана бир уруктуу.
Мөмөсү көп, 10-80 аченеден турат, көбүнчө жылаңач, сейрек түктүү, жалгыз түшкөн; мөмө-жемиштер менен идиш кургак, ошондуктан cinquefoil абдан жакын тукумдан - кулпунайдан айырмаланат.
Кызыктуу маалыматтар: Түрдүн аты лат деген сөздөн келип чыккан. potents - "күчтүү", "күчтүү", бул тукумдун кээ бир өкүлдөрүнө таандык дарылык касиеттерге байланыштуу. Элдик медицинада жана гомеопатияда көптөгөн түрлөрү (мисалы, Potentilla erecta галангалынын тамыры) ар кандай ооруларга, көбүнчө антиконвульсант (каз цинкфоли) катары колдонулат.
Potentilla тукумунун кээ бир өкүлдөрү декоративдүү өсүмдүктөр катары колдонулат, ал эми багбандар аларды чек араларды, альп слайддарын жана тосмолорду кооздоп, газонго лента курт катары гүл отургузуу үчүн колдонушат.
Мындан тышкары, көптөгөн сорттор булгаары тармагында колдонулган таниндерди камтыйт.
Сүрөт булагы:Ленец Минквиц (Thesium minkwitzianum)


Түрдүн жашаган жери: Орто Азия жана Казакстан, Батыш Тянь-Шань жана Каратау, Кыргызстан. Талааларда жана таштак капталдарда өсөт.
Сантал тукумуна (Santalaceae) таандык.
Түрдүн ботаникалык мүнөздөмөсү: Сабагы көп, түз, бийиктиги 20-30 см, кабыргалуу, жыш жалбырактуу; жалбырактары майда, жазы ланцет, жоон, булгаары, үстү сызыктуу; гүлдөрү узун түтүкчөлүү, жалгыз, саргыч, дээрлик отурукташкан, бутаксыз жарма гүлдө чогултулган; жемиш жаңгак болуп саналат.
Кызыктуу маалыматтар: Алкалоид тезин өсүмдүктөн бөлүнүп алынган (М. Д. Машковский, 1943). Тесин абдан уулуу. Ал мээ кыртышынын кыймыл борборлорун басаңдатат, скелет жана жылмакай (ичеги) булчуңдардын тонусун төмөндөтөт (бирок жатындын тонусун төмөндөтпөйт).
Маалымат булагы:
Сүрөт булагы:

Первоцвет Евгении (Primula eugeniae) Евгения примуласы


Статусу: VU. Тар эндемикалык, сейрек кездешүүчү, жогорку декоративдик түр. Аз санда, Фергана кырка тоолорунда чектелген аймакта кездешет, тез эле жок болуп кетиши мүмкүн.
Сүрөттөлүшү. Көп жылдык ризоматоздуу өсүмдүк. Жалбырактары жазы эллипс сымал, тиштүү, үстү түктүү, ылдыйда тамырларды бойлой жумшак түтүкчөлүү, узун кууш канат сабында. Чатыр гүл гүлү. Коңгуроо сымал, түксүз. Королла ачык сары, бутунун диаметри 20 смге чейин. Гүлдөрдүн узундугу 15-20 см. Королла чөйчөкчөдөн 3 эсе узун. жумурткалык тегерек: стили жипче сымал, капитатты стигмасы бар, жалтырак. Уруктары күрөң.
Биологиянын өзгөчөлүктөрү. Жемиштер VIII. Уруктар менен көбөйөт. Табияттагы жаңылануу изилдене элек.
Бөлүштүрүү жалпы жана өлкө боюнча. Фергана кырка тоосунун батыш бөлүгү (Баубаш-Ата тоолору).
Өсүү жерлери. Альп жана Нивал тилкелериндеги тектердеги жаракалар.
Саны. Табиятта абдан кичинекей.
Чектөөчү факторлор. Адамдын интенсивдуу экономикалык ишмердиги.
Өстүү. Абдан кооздук, сейрек кездешүүчү өсүмдүк. Маданият менен таанышууга татыктуу.
Коопсуздук чаралары көрүлүүдө. СССРдин Кызыл китебине (1984) жана Кирг Кызыл китебине киргизилген. ССР (1985).
Коргоо чаралары сунушталат. Түрдүн популяциясы эң көп жерлерде ботаникалык корук уюштуруу. Жогорку декоративдүү өсүмдүк катары маданиятка киргизүү.
Маалымат булагы: Кыргыз Республикасынын Кызыл китеби. 2-басылышы – Бишкек, 2007-жКызгалдак Кауфман (Tulipa kaufmanniana) Кауфман мандалагтары


Статусу: VU. Батыш Тянь-Шандын эндемикалык түрлөрү. Жогорку декоративдик: Кыргызстандагы эң кооз, эрте гүлдөгөн жоогазын. Ал чоң түр ичиндеги өзгөргүчтүк менен мүнөздөлөт. Асылдандырууда кеңири колдонулат.
Сүрөттөлүшү. Көп жылдык чөптүү пияз өсүмдүк. Пиязчасы жумуртка сымал, калыңдыгы 1,5 - 4,0 см, кабыгы булгаары кочкул күрөң, ичинен түктүү түктүү. Өсүмдүктүн бийиктиги 10 - 40 см, сабагы бир аз көгөрүп, көбүнчө кызгылт көк түстө. Жалбырактары 2 - 5, көп аралыкта жайгашкан, жалтырак, жалтырак. Гүлү жалгыз, чоң, узундугу 8 смге чейин, каймак же ак, бирок сары, кызгылт сары, оттуу, ачык кызыл, кирпич кызыл жана дээрлик бургундия гүлдөрү бар өсүмдүктөр бар. Сырткы тепалар ланцет, кээде эллипс сымал; түбүндө сары так менен. Арткы жагындагы ички тепалар кенен кир кызгылт көк, ичкилеринен бир аз узунураак. Ал кеңири полиморфизмге ээ. Диаметри 2 см, узундугу 3-6 см чейин куту. Уруктары ачык күрөң, чоң (1,3-0,8 см), тегерек-үч бурчтуу.
Биологиянын өзгөчөлүктөрү. III-VI-жылдын аягында гүлдөп, өсүү шартына жараша V-VIII-жылдары мөмө берет. Урук жана вегетативдик жол менен көбөйөт (балдын пиязчасын пайда кылуу).
Бөлүштүрүү жалпы жана өлкө боюнча. Батыш Тянь-Шань: Чаткал кыркалары.
Өсүү жерлери. Тоо этектеринин ортоңку алкагына чейинки таштуу капталдары.
Саны. Чектелген аймактарда табылган, тез жоголуп кетиши мүмкүн. Жамааттардагы особдордун саны 1 м2ге 10 адамга чейин.
Чектөөчү факторлор. Гүлдөрдү массалык түрдө чогултуу, жөнгө салынбаган жайыт.
Өстүү. Маданиятта укмуштуудай эмес. 19-кылымдын аягынан тартып КМШ өлкөлөрүнүн ботаникалык бактарына киргизилген.
Коопсуздук чаралары көрүлүүдө. Казак ССРинин (1981), СССРдин (1984), Өзбек ССРинин (1984) жана Кыргыз ССРинин (1985) кызыл китептерине киргизилген. Беш-Арал коругунда коргоого алынган.
Коргоо чаралары сунушталат. Коргоо режимин кучетуу, ареалы-нын ар турдуу участокторунда популяциянын абалына мониторинг уюштуруу. Гүлдөрдү чогултууга жана сатууга, пияз казууга тыюу салынсын. Түрлөрдүн көп топтолгон жана полиморфизмдүү аймактарында коруктарды уюштуруу.
Сүрөт булагыСнежный барс (Panthera uncia) Илбирс


Статусу: III. Critically Endangered, CR C2a(i): R, C1.
Бөлүштүрүү жалпы жана өлкө боюнча. Азиянын 12 тоолуу өлкөсүндө кездешет. Кыргызстанда - Пскем, Чандалаш, Талас, Кыргыз, Суусамыр, Чаткал, Фергана, Түркстан, Алай кырка тоолорунда, ошондой эле Күнгөй жана Тескей Ала-Тоосунда, Нарын-Тоодо, Молдо-Тоодо, Ат-Башыда, Сары-Жазда ж. Көкшаал -Тоо.
Жашаган жерлер. 3000ден 4000 мге чейинки бийиктиктеги альп жана субальп ландшафттык зоналарында кароо үчүн өзүнчө бийиктиктери жана таштар жана бадалдардын (караган, арча) үйүмдөрү түрүндөгү баш калкалоочу жайлары бар орточо кесилген рельефти жактырат. Токой тилкеси көбүнчө бир дарыя өрөөнүнөн экинчисине өткөндө барышат. Кышында тоо текелердин артынан жогорку токой зонасында да кездешет.
Саны. Көптөгөн тоо кыркаларында кеңири таралган түр катары эсептелип, 80-жылдардын башында жалпы саны 1400 особка, Е.Кошкарев боюнча 600-700 особго, бирок 1000 особдон ашпаган. Акыркы мезгилде 10-12 особго эсептелген. жылдарда түрдүн популяциясы 5-10 эсеге азайып, азайышын улантууда, учурда 150–250 особунан ашпайт [20]. Эң жогорку жыштык Түндүк Тянь-Шандын бийик тоолуу аймактарында, болжол менен ушундай эле Алайда, Ички жана Борбордук Тянь-Шанда, эң азы Батыш Тянь-Шанда [19]. Түрдүн дүйнөдөгү популяциясы 5-7 миң особду түзөт.
Жашоо образы (жашоо циклдери). Турмуштар отурукташкан. Күүгүм жана түнкү маалда, кышында жана жазында, туяктуу жаныбарлар күндүзү активдүү болгондо, күндүз да кездешет. Рутинг - февраль-март айларында ургаачылардын кош бойлуулугу 98-103 күнгө созулат, таштандыда 1-3 бала (өтө сейрек - 5ке чейин). Ургаачы 2 жылда бир төрөйт, жыныстык жетилүү эки жашта болот. Негизги олжосу - тоо эчкилери, аркарлар, суурлар, азыраак - элик, марал, каман, коён, кеклик. Оорулар начар түшүнүлөт, кутурма жана кычыштырган котур оорусу белгилүү.
Чектөөчү факторлор. Антропогендик: уруксат берилген аңчылык (19-кылымдын аягы – 20-кылымдын башы); кой чарбасын енуктуруу жана тоолорду енуктуруу, браконьерчилик.
Асылдандыруу (туткунда кармоо). Ал дүйнөнүн көптөгөн зоопарктарында эң сонун өстүрүлгөн, жалпы саны 700дөн кем эмес, анын ичинде КМШнын 6 зоопаркында.
Коопсуздук чаралары көрүлүүдө. Кыргызстандын аймагында 1948-жылдан бери аңчылык кылууга тыюу салынган, 1959-жылдан бери лицензиясы жок аңчылык жана капкан кармоо үчүн жоопкерчилик белгиленген. Ал Эл аралык ККга жана Жапайы фаунанын жоголуп бара жаткан түрлөрүн эл аралык соодалоо жөнүндө конвенциянын 1-тиркемесине киргизилген. 1975-жылдан бери Кыргызстандын өзгөчө корголуучу түрлөрүнүн тизмесине киргизилген. Сарычелек, Бешарал, Нарын, Каратал-Жапырык, Сарычат-Эрташ (1993-ж. негизинен ушул түр үчүн түзүлгөн) коруктарынын аймагында, ошондой эле Алаарча, Каракол жана Чоңкемин улуттук жаратылыш парктарында корголот.
Коргоо чаралары сунушталат. Алайдагы корук аймагын түзүү. Жергиликтүү калктын арасында түрдү коргоону пропагандалоону күчөтүү, Кыргызстандын жаныбарлар дүйнөсүн коргоо мыйзамынын тиешелүү статьяларын коргоону жана ишке ашырууну күчөтүү (2000-ж.).
Маалымат булагы: Кыргыз Республикасынын Кызыл китеби. 2-басылышы – Бишкек, 2007-жМогильник (Aauila heliacal) Кара шакылдак


Статусу: Эл аралык Кызыл китепте императордук бүркүт саны азайып кетиши мүмкүн болгон аялуу түр (V, VU категориясы) статусуна ээ.
Республика боюнча таралышы: Кыргызстанда негизинен Чүй өрөөнүндө жана Ысык-Көл облусунда, көбүнчө өлкөнүн түштүгүндө кездешет.
Жашаган жерлер. Тоодо бийик көтөрүлбөйт - деңиз деңгээлинен 2000 мге чейин. Жыгач өсүмдүктөрү бар жерлерге жабышат. Талаа зонасынын токойлуу аймактарында, жайылма токойлордо, жеке дарактары бар кумдуу чөлдөрдө, ошондой эле тоо кыркаларынын этектеринде жашайт.
Саны. Кыргызстан боюнча маалымат жок. 1997-жылы Бишкектин тоо этектеринде миграцияда жүргөн бир канаттуу, Токтогул суу сактагычынын жанында кыштаганы катталган.
Сүрөттөлүшү. Бүркүттөн бир аз кичирээк жана жалпы көрүнүшү боюнча окшош жана мойнунда өңдүү же кызыл жүнү бар. Жалпысынан кара, негизги айырма арткы ар бир тарабында эч кандай өзгөчө тартипте жайгашкан scapular аймакта, арткы бир нече ак жүнү болуп саналат. Куйругу күрөң, кара мрамор оймо-чиймелүү жана кенен кара апикалдык тилкеси бар. Куйрук астындагы жүнү жарык, калган караңгы астындагы жүнүнөн айырмаланып турат. Калкып баратканда канаттары бир тегиздикте жайгашат, көтөрүлбөйт, учуп жаткан башы бүркүт жана башка бүркүттөрдүкүнө караганда көбүрөөк чыгып турат, куйругу бир аз кыскараак, көбүнчө учуу жана учуу татаал. Өспүрүмдөрдүн денесинин өзгөчө ачык түсү бар (кубарганга чейин), астыңкы жагында узунунан кеткен күрөң тактар-штрихтар бар, алар көкүрөктө туурасынан кеткен тилкеге кошулушу мүмкүн. Артында таза ак белгилер жок. Төмөнкү бел жана жамбаш дененин башка бөлүгүнө караганда жеңилирээк. Канаттын ылдыйкы бетинде узунунан кеткен ак тилке жок (жаш талаа бүркүттөрүндөй), бирок канаттын үстүнкү бетинде, ошондой эле канаттын арткы четинде капкактардын жеңил четтеринен түзүлгөн мындай тилкелер бар. жана куйрук. Ички праймериздер (үстүндө да, ылдыйда да) калган учуу жүндөрүнө караганда жеңилирээк. Чоңдорго караганда учкан жашы жете элек балдар куйругун ачык кармашат. Чоң кишилердин кийими 5 жашында пайда болуп, акырындык менен карарып калат. Жарым бойго жеткен канаттууларда ар кандай курактагы ачык жана кара түстөгү жүнү кезектешип тургандыктан, жүндөрү абдан «кыйшык» болот. Салмагы 2,4-4,5 кг, узундугу 72-84, эркек канаты 54,0-61,5, ургаачысы 58,9-66,5, узундугу 180-215 см.
Репродукция. Сейрек кездешүүчү мигрант. Түштүк аймактарда март айында пайда болуп, кээде апрелдин аягында, түндүк аймактарга апрелде келет. Ата-эне экөө тең жерден 10 метрден 15 метрге чейинки бийиктиктеги даракка (карагай, карагай, кайың, терек, соргуч, сексеуіл, тамаринка) уя салышат, же өтө сейрек жерде; уя 10 күндүн ичинде кургак бутактардан курулат жана кургак чөп, чүпүрөк, чач, аттын кыгы жана көбүнчө жашыл бутактар менен капталат. Уялар бир нече жылдар бою колдонулат, канаттуулар аларды жыл сайын жаңыртышат. 1-3 (көбүнчө 2) жумуртка апрелдин башында - майдын аягында пайда болот. Эки ата-эне тең 43 күн инкубацияланат. Балапандары май айынын орто ченинде – июнь айынын орто ченинде чыгып, эркеги аңчылык кылып, уясына жем алып келет, ургаачысы 65-77 күндүк курагында учуп кеткен балапанды июль-август айларында баккан. Жазында март айында келет, сентябрда кетет.
Тамактануусу: Көбүнчө майда жана орто сүт эмүүчүлөр – талаа чычкандары, хомяктар, суу чычкандары, жаш коёндор жана суурлар, ошондой эле карагайлар менен корвиддерди жейт. Айрыкча эрте жазда, кемирүүчүлөр дагы эле кыштап, канаттуулар кыштан кайтып келе элек маалда өлүктүн ролу чоң. Бул мезгилде бүркүттөр кышында өлгөн жаныбарлар боло турган жерлерди атайын айланып учушат. Койдун, туяктуу жаныбардын, жада калса иттин өлүгү канаттууларды бир нече күн азык менен камсыздай алат. Сейрек учурларда бака менен таш бакаларды жейт.
Жем, эреже катары, жер бетинен жетиштүү, ал эми канаттуулар учурда, кээде учуп. Тамак издеп, асманда көпкө учуп жүрөт же тепкичте отуруп кайтарат.
Чектөөчү факторлор: Деградациянын негизги себептери болуп адамдын иш-аракетинен уя салууга ылайыктуу жерлерди жоготуу, массалык кыруу, электр зымдарында өлүм, уялардын бузулушу, азык-түлүктүн азайышы – суурлар жана башка орто кемирүүчүлөр саналат.
Туткунда өстүрүү. Иштер сүрөттөлбөйт. Колдонулуп жаткан коргоо чаралары: СССРдин Кызыл китебине киргизилген. Бүркүт Кыргызстандын, Россиянын (2-категория), Казакстандын жана Азербайжандын Кызыл китептеринде коргоого алынган. Ал CITESтин 1-тиркемесине, Бонн конвенциясынын 2-тиркемесинде, Берн конвенциясынын 2-тиркемесинде, ошондой эле Россия менен Индия жана КНДР менен келгин куштарды коргоо боюнча түзүлгөн эки тараптуу келишимдердин тиркемелерине киргизилген. 1990-жылдан бери Галичья Гора коругунда бул бүркүттү өстүрүү үчүн питомник уюштурулган.
Коргоо чаралары сунушталат. Кыргызстандагы түрлөрдүн көптүгүн тактоо үчүн изилдөө.
Imperial Eagles үчүн тамак-аш менен камсыз кылууну жакшыртуу үчүн "ресторандар" (жаныбарлардын өлүктөрүн коюу үчүн аянтчалар) түзүү. Браконьерлик менен күрөшүү. Туткунда асылдандыруу ыкмаларын иштеп чыгуу. санын чектеген факторлорду аныктоо.
Кызыктуу маалыматтар: Орус жазуучусу жана орнитологу Л.Л.Семагонун айтымында, "мүрзөчү" аталышы, кыязы, кийинчерээк, ата мекендик натуралисттер Арал деңизинин жана Казакстандын башка аймактарынын табиятын изилдеп, бул бүркүттүн мүрзөлөрдө таш же бак-дарактардын жанында отурган жеринен көп жолуккан кезде пайда болгон. жыгачтан жасалган күмбөздөр.
Маалымат булактары
Гаврилов Е.И., Гаврилов А.Е. «Казакстандын канаттуулары». Алматы, 2005. Е.И.Гаврилов. «Казакстандагы канаттуулардын фаунасы жана таралышы». Алматы, 1999. В.К.Рябицев. «Уралдын, Уралдын жана Батыш Сибирдин канаттуулары». Екатеринбург. Урал университетинин басмаканасы, 2000-ж.Обыкновенный балобан (Falco cherrug) Ителги


Башка аталыштары: Түркстан сакал шумкары.
Статусу: Илим шумкар эл аралык Кызыл китепке (IV категория) жок болуп кетүү коркунучунда турган түр катары киргизилген. Кыргызстанда акыркы 5 жылда түрдүн саны кескин кыскарган.
Сүрөттөлүшү. Ал көлөмү жана түзүлүшү жагынан гирфальконго абдан окшош (дээрлик эч качан чогуу кездешпейт), бир аз кичирээк. Негизги түс тону кызгылт боз, ылдыйда ачык, көбүнчө ачык же ага жакын, узунунан кеткен кара сызыктар менен. Ал кара шумкардан кызгылт түсү, айкын кара «муруттарынын» жоктугу жана башынын жарык үстү менен айырмаланат. Эркеги менен ургаачысынын түсү окшош, ургаачысы чоңураак. Көздүн тегерегиндеги буттары, сере жана булгаары шакекчеси сары. Өспүрүмдөр чоңдорго окшош, бирок, негизинен, ылдыйда кара, тыгызыраак кара тактар өзгөчө байкалат; буттары, сере жана көз шакеги көк-боз. Учуу күчтүү, бирок алар көбүнчө сейрек соккулар менен учушат, пландалган менен активдүү учууну алмаштырышат. Кээде кебездей «силкилдешет». Көбүнчө учуп, бир топ бийик. Эркегинин салмагы 730-950, ургаачысы 970-1300 г, узундугу 42-59, канаты 34,7-37,2, ургаачысы 38,6-42,3, канаты 102-129 см.
Өлкө боюнча бөлүштүрүү. Кыргызстанда жалаң гана өлкөнүн тоолуу бөлүгүндө жана 1300-1500 м бийиктиктен кем эмес жерде көбөйөт. Тике багытында 3000 мге чейин чыгат.Аңчылык маалында ылдыйкы аймактарда да кездешет.
Саны. Жалпы саны тактала элек. Сейрек көрүнүш. Бардык жерде бул куштардын саны азайып баратат.
Хабитат – жашаган жерлери. Тоолордун ортоңку жана жогорку алкагы, деңиз деңгээлинен 1300 мден 3000 мге чейин. Жапыз чөлдүү тоолор жана ири кырка тоолордун кургак этектери, дарыя капчыгайлары, жээктери, жээгиндеги токойлор, жайылма токойлор, аралаш карагайлуу токойлор, таштар жана жарлар.
Кыргызстанда миграцияда жана кышында Falco cherrug J.F номинативдик түрчөлөрү бар. Грей, 1834. Калган түрчөлөрү отурукташкан: Ф.к. milvipes Jerdon, 1871, F.c. coatsi, Дементьев, 1945, Ф.к. Хендерсони Юм, 1871.
Казакстанда талааларда жана чөлдөрдө, жеке дарактары же токою, электр өткөргүчтөрү, геодезиялык мунаралары бар аймактарда жашайт; ошондой эле айрыктарда, дарыя аскаларынын жанында, аска-зоолордо, тоодогу капчыгайларда. Илим шумкарларынын негизги азыгы болгон көп сандагы кемирүүчүлөрдүн жана канаттуулардын жашаган чөйрөсүнүн жакындыгы түздүктө да, тоодо да уя салуу үчүн зарыл шарт болуп саналат.
Жашоо образы. Отурукташкан көчмөн куш. Сак шумкар ачык жерлерде, бак-дарактар, таштар бар, ал жерден олжо издөөгө ыңгайлуу жерлерде мергенчилик кылат. Ылайыктуу буюмду көргөн калкан шумкар учуп бара жаткан олжонун үстүнөн учуп келип, андан кийин катуу ылдамдыкта сүзүп түшүп же жемди горизонталдуу учуп баратканда кармайт. Илик шумкарлар эч качан уясынын жанына аңчылык кылбайт, алар дайыма бир топ (20 кмге чейин) аралыкка учуп кетишет. Илим шумкарынын бул өзгөчөлүгүн көбүнчө майда канаттуулар колдонушат. Алар корголгон сезип, кошуна тынч жашайт жана тукум, анткени. башка жырткыч канаттуулар калың шумкардын көбөйгөн жеринде жем кылбайт. Жапайы жаратылышта сак шумкардын адамдардан башка душманы дээрлик жок.
Тамактануу. Илимдүү шумкарлар, негизинен, майда сүт эмүүчүлөр менен азыктанышат: тайгалар, пикастар, азыраак ири кескелдириктер. Коен, суур жана өтүүчү тукумдагы майда канаттууларды кармай алат.
Репродукция. Айкын уя консерватизми менен моногамдуу куш. Уялоо аймактарында марттын аягынан апрелге чейинки мезгилде пайда болот. Бири-биринен³ кеминде 300-400 м (көбүнчө 1-10 км же андан көп) алыстыкта өзүнчө жуп болуп тукумдашат; уялар даракка, ташка же мамыга жайгашышы мүмкүн. Бир уя бир нече жыл колдонулат,³ Анын ичинде башка жырткыч канаттуулардын (узун буттуу куштардын, батперектердин, империялык бүркүттөрдүн) жана каргалардын эски уяларында. ал эми асыл тукумга ылайыктуу уялар жетишсиз болсо, анда уя жыл сайын алмаштырылып турат. 2-6 (көбүнчө 3-5) жумурткадан жабыштыруу марттын аягынан майга чейин болот, балапандары 33-35 күндө чыгат. Ургаачысы гана 30 күн инкубациялайт, эркек ургаачысына, адегенде балапандарына тамак алып келет. Балапандар майдын башынан июндун башына чейин төрөлөт. Май айынын аягында - июль айларында 45 күндүк жашында учкан балдарды ата-энелери тең багышат. Күзгү миграция августтун аягында – сентябрь айларында башталат.
Чектөөчү факторлор. Адамдын ишмердүүлүгүнүн натыйжасында жашоо чөйрөлөрүнүн бузулушу. Сатуу максатында балапандарды алып уяларды жок кылуу. Кармап алуу. Электр өткөргүч мамылардагы Gipel. Акыркы убакта жапайы шумкар кеңири тараган болсо, азыр араб браконьерлери жана алардын шериктери Казакстан менен Кыргызстандан акыркы 10-15 жылда жапайы жаратылышта көзөмөлсүз кармалып калгандыктан, жапайы шумкар сейрек кездешүүчү уя салган канаттууга айланды.
Учурдагы коргоо чаралары: СССРдин Кызыл китебине киргизилген (1984). Түр Кыргызстандын Кызыл китебинде, өлкөнүн коруктарында коргоого алынган. Ал CITES II Тиркемесинде, Бонн Конвенциясынын II Тиркемесинде, Берн Конвенциясынын II Тиркемесинде келтирилген. Канаттуулар Борбордук Азиянын асыл тукум аймактарында популяциянын тез кыскарышынан улам жок болуп кетүү коркунучунда турат.
Сунуш кылынган коргоо чаралары: уя салган жерлерди аныктоо жана аларды коргоону күчөтүү. Шумкарларды кармоого тыюу салынсын. Негизги уя салган аймактарда корголуучу аймактардын тармагын түзүү. Кыргызстандагы калктын жалпы санын жана абалын билиңиз. туткун естуруучу питомникти тузуу.
Асылдандыруу (туткунда кармоо). Кошмо Штаттарда, Канадада жана Европада туткундарды көбөйтүү боюнча бир нече долбоорлор бар. 1979-жылы СССР айыл чарба министерствосунун Кыргыз мамлекеттик мергенчилик чарбасында ийгилнктуу.
Сүрөт булагы, Маалымат булактарыи, Источник информации
Гаврилов Е.И., Гаврилов А.Е. «Казакстандын канаттуулары». Алматы, 2005. Е.И.Гаврилов. «Казакстандагы канаттуулардын фаунасы жана таралышы». Алматы, 1999. В.К.Рябицев. «Уралдын, Уралдын жана Батыш Сибирдин канаттуулары». Екатеринбург. Урал университетинин басмаканасы, 2000-ж.Береза Тяньшанская (Betula tianschanical) Кайың Тянь-Шань


Тянь-Шань кайың ( лат. Betula tianschanica ) — кайың (Betulaceae) тукумундагы өсүмдүктөрдүн бир түрү.
Бөлүштүрүү жана экология Табиятта түрдүн ареалы Орто Азияны – Кыргызстанды, Тажикстанды жана Кытайды (Синьцзян-Уйгур автономиялуу району) камтыйт. Тоолордун субальп алкагында өсөт. Май айында гүлдөйт.
1600-2200 м бийиктикте, тоо капталдарында жана дарыя өрөөндөрүндө чачыранды же майда топтордо жашайт.
Түрдүн ботаникалык мүнөздөмөсү: Бийиктиги 2 мдей болгон кызгылт кабыгы бар дарак. Жалбырактары жумуртка сымал же кууш-жумуртка сымал, дээрлик ромб сымал сүйрү, узундугу 4 см, туурасы 2,5 см, учтуу, түбү кең кына сымал, жалбырактуу, бүтүндөй, жээктери боюнча одоно туура эмес тиштүү, 1 см узундуктагы жалбырактарында.
Пистиляттуу мышыктар түз, узундугу 1,8 см, диаметри 0,7 см, буттары бир аз 3-4 мм узун. Узундугу 5,5 ммдей кашаалар, четинен бир аз кирпиктүү, ортоңку бөлүгү сызыктуу, капталдары өйдө көтөрүлгөн, тегеректелген, ортоңку бөлүктөн бир топ кыска.
Жаңгагы жумуртка сымал, узундугу 2 мм, мамычанын түбүндө бир аз түкчөлүү. Канаттарынын туурасы гайкага барабар же бир аз кууш.
Өстүүрүү. Маданий көчөттөрдөн Алма-Ата шаарында гана кездешет. Топурак эрозиясына каршы күрөштө тоо беттерин токой өстүрүү үчүн сунуш кылууга болот.
Маалымат булагы
ИСүрөт булагыНедзвецкий алма дарагы (Malus niedzwetzkyana)


Статусу: VU. Өтө сейрек кездешүүчү, эндемикалык, жоголуп бара жаткан түр, саны аз. тандоо үчүн баалуу түрлөрү.
Сүрөттөлүшү. Табиятта 4-7 м бийиктикке жеткен дарактар. Көп жылдык бутактарынын кабыгы кызыл-күрөң, бир жылдык бутактары кочкул кочкул. Жалбырактары жыш, кочкул жашыл, узундугу 7-10 см, кызгылт түстө. Гүлдөр ачык кызгылт көк, диаметри 3-5 см. Мөмөлөрү орто, тоголок, эти кызгылт-кызыл түстө.
Уруктар малина түсү менен кара күрөң болуп саналат. Чаткал кырка тоолорунан келген өсүмдүктөрдө мөмөнүн кабыгы жарым-жартылай тыбыт.
Биологиянын өзгөчөлүктөрү. Уруктары жана тамыр бутактары менен көбөйөт. Жалбырактар III декадада ачылат. IV-жылдын аягы - V-жылдын башында гүлдөп, VIII-IX-жылы мөмө берет. Өсүмдүк X-жылдын биринчи декадасында аяктайт. Кышка абдан чыдамдуу.
Бөлүштүрүү жалпы жана өлкө боюнча. Батыш Тянь-Шань (Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстан), Батыш Кытай (Синьцзян). Машат тоосунан (Сырдарыя Каратау кырка тоосунан) сүрөттөлгөн. Кыргызстанда Чаткал, Узун-Ахмат жана Фергана (түштүк-чыгыш бөлүгү) кырка тоолору.
Өсүү жерлери. Казакстанда «Кульджинка» деген ат менен кеңири өстүрүлөт. Жапайы өсүмдүктөр Ташкенттин, Алма-Атанын, Душанбенин, Москванын ботаникалык бакчаларында өстүрүлөт. Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Ботаникалык багында 22 жашында бийиктиги 7 метрге жеткен.
Коопсуздук чаралары көрүлүүдө. Кыргыз ССРинин Кызыл китебине киргизилген (1985).
Коргоо чаралары сунушталат. Афлатун, Кара-Суу дарыяларынын капчыгайларында, Ак-Терек-Гава тилкесинде, дарыянын капчыгайында өскөн өсүмдүктөр. Кара-Алма, катталуу. Түрдүн жапайы плантацияларында чогултулган үрөндөрдүн генетикалык отургузуу материалын өстүрүү үчүн питомник уюштуруу.
Кызыктуу маалыматтар: Недзвицкинин алма дарагы ботаник Недзвицкинин урматына аталган. Ал дарактын мөмөлөрүн доктор Дикке тартуулаган, ал бул түрдү жогоруда айтылган ат менен өстүрүүгө киргизген. Дарак жөнөкөй, кооздук, кенен көтөрүлгөн таажы менен орточо 6 м чейин өсөт. Суукка туруктуулугу жогору. Недзвецкийдин алма дарагынын көрүнүшү ооруларга чыдамдуу.
Декоративдик көрүнүш катары колдонуу: Недзвецкого алма дарагы (Malus niedzwetzkyana) бай кочкул кызгылт гүл деп эсептелген эң сүйкүмдүү декоративдүү алма дарагынын түрлөрүнүн бири. Тегерек же чатыр түрүндөгү таажы бар, ал эми бийиктиги 5 метрден 8 метрге чейин жетет. Бутактары жылмакай, жаш кезинде кызгылт-күрөң, кийинчерээк сирень-күрөң түскө айланат. Жаш жалбырактары кызгылт көк түскө ээ, андан кийин алар гүлдөп, бай изумруд болуп, негизги түс жалбырактарында гана калат. Өсүмдүк абдан кооз жана өзгөчө саркеч гүлдөп, пайда болгон гүлдөрдүн түсүн бай кызгылт көктөн назик кызгылт түскө өзгөртөт. Гүлдөр абдан жыпар жыттуу. Алма дарагынын мөмөлөрү кочкул кызыл жана кичинекей, алчадан бир аз чоңураак, диаметри 2 см ашпайт. Алар салттуу токой жапайы алма дарагынан даамы боюнча бир аз айырмаланат - алар да ширелүү жана кычкыл. Үшүктүн башталышы менен алма түшпөй, бир топ даамдуу болуп калат, анын үстүнө түсү кызгылт көккө өзгөрөт. Алма дарагы орто эсеп менен 60 жылга чейин мөмө берет.
Недзвицкинин алма дарагы жыл бою кооздукка ээ. Май айынын орто ченинде, гүлдөө учурунда, ал ачык кызгылт гүлдөр менен капталган жана назик жыт менен бүт бакчаны толтурат.
Жайында кичинекей, оюнчук сыяктуу, кызыл алмалар пайда болуп, жалбырактары карарып калат. Күзүндө жалбырактардын түсү оттуу кочкул кызыл болуп өзгөрөт. Ал эми кышында бул уникалдуу дарактын ийилчээк бутактарынан гирляндалар сыяктуу терилип, ансыз деле кызгылт көк алмалар түшөт. Недзвиецки алма дарагы бардык сезондук кооздук эффектинен тышкары, илдеттерге жана зыянкечтерге туруктуу. Бул гүлдөгөн акцент сыяктуу түстүү композицияларда жакшы көрүнөт. Аллея отургузууга жана газондо тасма курт катары ылайыктуу. Шаарды көрктөндүрүү үчүн ылайыктуу, кыймылы көп аймактардан тышкары.
Маалымат булагы: Кыргыз Республикасынын Кызыл китеби. 2-басылышы – Бишкек, 2007-ж
Сүрөт булагыСиверс алма дарагы (Malus sieversii)


Статусу: LC категориясы. Орто Азиянын тоолуу полиморфтуу түрү, генофонддун баалуу элементи, токой түзүүчү жана мөмө-жемиш түрүнүн майда түрлөрүнүн бири [61, 21 ж.б.]. Эл аралык Кызыл китепке кирген Кыргызстандагы флоранын жалгыз түрү (IUCN RLTS, VU B1+2c категориясы).
Сүрөттөлүшү. Бийиктиги 3-5 мге жеткен дарактар, таажысы компакттуу. Бутактары кызыл-күрөң кабыгы бар, же боз, пилингдүү. Жалбырактары жыш жана ичке, узундугу 10 смге чейин. Гүлдөрү 2-5 гүлдөө, ачык кызгылт, диаметри 5,5-6,0 см. Алма 2-3, жалпак-тоголок, диаметри 3-7 см, жашыл же саргыч, көбүнчө кызгылт көк. таттуу-кычкыл, кургак.
Биологиянын өзгөчөлүктөрү. IV-жылдын аягы - V-жылдын башында гүлдөп, VII-IX-жылы мөмө берет. Уруктары жана тамыр бутактары менен көбөйөт. Түр көбүнчө жапыз өсөт, бирок кышка чыдамдуу жана салыштырмалуу жөнөкөй [61, 55 ж.б.].
Бөлүштүрүү жалпы жана өлкө боюнча. Борбордук Азиянын тоолору (Кыргызстан, Түштүк Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан), Түндүк Афганистан, Шинжаң жана Тарбагатай кырка тоолору. Кыргызстанда - Кыргыз тоо кыркалары (түндүк капталында), Талас (батыш), Суусамыр-Тоо (түштүк капталында), Кавак-Тоо, Чаткал, Узун-Ахмат, Атойнок, Фергана, Чаткал, Кичи жана Чоң-Кемин сууларынын бассейндери; Алайда Турук жана Түркстан кыркаларынан башкасы жок.
Өсүү жерлери. Кара токой тилкесинде, капчыгайлардын түбүндө жана капталдарында, 900дөн (көбүнчө Кыргызстанда 1200дөн) 2400 м ге чейинки бийиктикте. ж. м.
Саны. Токойлордо дарактар өз алдынча да, салыштырмалуу чоң топтордо да, Кыргызстандын аймагындагы түрлөрдүн дээрлик бүткүл ареалында кездешет. Республиканын токой чарба органдарынын карамагындагы алма токойлорунун аянттары, аларда Сиверс алмасы негизги түрү болуп саналат, 2000-жылдагы эсеп боюнча 16,7 миң гектарга жакын аянтты ээлейт.
Чектөөчү факторлор. Чарбалык иш, малды ашыкча жаюу. Бир катар өскөн жерлерде бак-дарактар отун үчүн кыйылып, мезгил-мезгили менен зыяндуу курт-кумурскалардан катуу жабыркап турушат.
Өстүүрүү. Орто Азияда жана мурдагы СССР өлкөлөрүндө (түндүгүндө Москва жана Калининградга чейин) кеңири өстүрүлөт, Кыргызстанда кээде жергиликтүү тургундар тарабынан короо-сарайларда өстүрүлөт. Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Ботаникалык багында 1953-жылдан бери уругунан өстүрүлүп, 8 жашынан баштап мөмө бере баштаган.
Коопсуздук чаралары көрүлүүдө. Түр 1994-жылы IUCN RLTSке глобалдык аялуу катары, ал эми 1981-жылы саны азайып бараткан катары Казакстандын Кызыл китебине киргизилген. Бир катар жашоо чөйрөлөрү Батыш Тянь-Шандын корголуучу аймактарында (Кыргызстанда - Падыша-Ата, Сары-Челек жана Беш-Арал коруктарында, ошондой эле Дашман, Узун-Ахмат, Иирисуй ж.б. коруктарда) жайгашкан).
Коргоо чаралары сунушталат. Четки популяцияларды (Суусамыр-Тоо, Кавак-Тоо, Алай тоо кыркаларында) көзөмөлгө алуу, бак-дарактарды жок кылгандыгы үчүн айып пулдун өлчөмүн көбөйтүү, МБКнын коргоосунда турган объектилер катары.
Сүрөт булагы
Маалымат булагы: Кыргыз Республикасынын Кызыл китеби. 2-басылышы – Бишкек, 2007-жКоржинский Алмуруту [Pyrus korshinskyi]


Статусу: VU. Кыргыз Республикасынын аймагында өсүүчү үч түрдүн бири. Таксон белгисиз. Батыш Тянь-Шандын тар локалдык эндемиги. Алмуруттун кургакчылыкка чыдамдуу түштүк жогорку түшүмдүү сортторун тандоо үчүн баалуу генофонд.
Сүрөттөлушү. Бийиктиги 10 - 12 мге чейин шар түрүндөгү же узун таажы бар дарак. Бүчүрлөрү кара күрөң, жаш, вегетациялык мезгилдин биринчи жарымында өскөн, андан кийин дээрлик жылаңач же жылаңач. Жалбырактары ланцет, сүйрү-ланцет же тил сымал, узундугу 5-10 см, эң чоңу ылдыйкы бөлүгүндө, четинде кренат-тиштүү. Гүлдөрүнүн диаметри 2-2,5 см, ак, жалбырактары узун-солук, кыска тырмактуу. Мөмөлөрү жазы алмурут сымал, жашыл-сары, ширелүү, даамы бир аз кычыштыргыч.
Биологиянын өзгөчөлүктөрү. Ал чыгыш азиялык алмуруттун же алардын гибриддеринин тобуна кирет, алар кыска уктоо мезгили, кышка начар туруктуулугу, грибоктук ооруларга жана кургакчылыкка туруктуулугу менен мүнөздөлөт. Уруктары жана тамыр бутактары менен көбөйөт. Жалбырактар IV-жылдын экинчи жана үчүнчү декадасында ачылат. Табигый шартта V-жылы гүлдөп, VIII - IX-жылдын аягында мөмө берет. Жалбырактын түшүшү IX-жылдын аягында башталып, кыш башталганга чейин бүтпөйт.
Бөлүштүрүү жалпы жана өлкө боюнча. Батыш Тянь-Шань, Памир-Алай (Тажикстан, Өзбекстан). Кыргызстанда - Чаткал жана Фергана кырка тоолору.
Өсүү жерлери. Кургак шагылдуу, шагыл-таштуу жана майда топурактуу капталдар, сайдын жээктеринде, тоонун төмөнкү жана орто тилкесинде 1200-1700 м а.с.л.
Саны. Кичинекей. Жалгыз пайда болот.
Чектөөчү факторлор. Мөмөлүү дарактарды кыюу. Үрөндүн жаңылануусунун жоктугу.
Өстүүрүү. КР УИАнын Ботаникалык бакчасынын дендропарк – коругунда айылдын айланасынан чогултулган үрөндөрдөн өстүрүлөт. Чарвак, Фергана кырка тоосунда, 1954-ж. Чоңдор кышты канааттандырарлык түрдө өткөрүшөт.
Коопсуздук чаралары көрүлүүдө. Кыргыз ССР Министрлер Советинин токтомуна ылайык 1975-жылдан бери республиканын аймагында коргоого алынган. Кыргыз ССРинин Кызыл китебине киргизилген (1985).
Коргоо чаралары сунушталат. Түрлөрдүн санына жана абалына катуу көзөмөл орнотулсун. Бардык көчүрмөлөр корголушу керек.
Сүрөт булагы
Маалымат булагы: Кыргыз Республикасынын Кызыл китеби. 2-басылышы – Бишкек, 2007-ж

Popular News
New Articles